کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 08 خرداد 1401

سند قطعی نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شود

پس از بررسی پیشنهاد شد؛
سند قطعی نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شود
 
موضوع ماده 32 اصلاحیه قانون نحوة رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه در جلسه هیئت تحریریه ماهنامة «کانون» مطرح و پس از بررسی پیشنهاد شد که سند قطعی نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شود.
به گزارش ماهنامه «کانون» موضوع لایحة اصلاحیه ماده 32 قانون نحوة رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه که در جلسات هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مطرح شده بود جهت بررسی با قید فوریت به ماهنامه «کانون» و دفتر طرح و برنامه و نیز دفتر حقوقی ارجاع شد که موضوع در جلسه 6/88 روز دوشنبه 28/2/1388 هیئت تحریریه ماهنامه «کانون» بررسی و با توجه به این نکته که سند قطعی نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شود دو پیشنهاد زیر برای بررسی نهایی به هیئت مدیره کانون ارائه شد؛
 
پیشنهاد (1)
ماده 32 ـ دارندگان وسایط نقلیه موتوری مکلفند در صورت هرگونه نقل و انتقال رسمی و تنظیم سند قطعی در دفترخانه نسبت به وسایط مذکور ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام متقاضی جدید انتقال مراجعه، سپس طرفین مکلفند ظرف مهلت یک هفته از تاریخ تعویض پلاک نسبت به تنظیم و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند.
تبصره: آئین‌نامه اجرایی ظرف سه ماه توسط وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و تصویب خواهد شد.
 
پیشنهاد (2)
ماده 32 ـ دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام متقاضی انتقال جدید مراجعه و سپس در دفاتر اسناد رسمی ظرف یک ماه جهت تنظیم سند انتقال اقدام نمایند.
 
تبصره: واگذاری و استفاده مستمر از وسیله نقلیه با اسناد وکالتی، مبایعه‌نامه و قولنامه، پس از انقضای مهلت مذکور ممنوع می‌باشد و متخلف از این ماده با رعایت سایر ضوابط به مراجع قضایی معرفی می‌شود.