کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 08 خرداد 1401

پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازای واردات طبق شرایط مصوب گذشته است

براساس تصویب‌نامه هیئت وزیران:
پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازای واردات طبق شرایط مصوب گذشته است
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازای واردات (ورود به قلمرو گمرکی) تا تاریخ 31 شهریور 1387 طبق شرایط مصوب گذشته است که مشروح تصویب‌نامه به نقل از صفحات 1 و 2 روزنامه رسمی شماره 18684 مورخ 8/2/1388 در زیر می‌آید؛
شماره 19127/ت 41481 ک  1/2/1388
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازای واردات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ 16/9/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 131401/ت41048هـ مورخ 30/7/1387 تصویب نمودند:
پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازای واردات (ورود به قلمرو گمرکی) تا تاریخ 31/6/1387 طبق شرایط مصوب گذشته است.
این تصویب‌نامه در تاریخ30/1/1388 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده‌است.
 
 
معاون اول رئیس‌جمهور ـ پرویز داودی