کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 08 خرداد 1401

موبایل و کامپیوتر فروشی .../نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه شماره 2

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضائیه
شماره (2)
استعلام و پاسخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضائیه درباره این که اشتغال به موبایل فروشی در محلی که برای فروش کامپیوتر اجاره شده از مصادیق تغییر شغل و در نتیجه تخلیة عین مستأجره است یا خیر؟ موضوع مندرج در صفحه 4 روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28/12/1387 عیناً به شرح زیر است؛
«موبایل فروشی و کامپیوتر فروشی عرفاً مشابه هستند. بنابراین، فروش موبایل در محلی که برای فروش کامپیوتر اجاره شده از مصادیق تغییر شغل نیست».
سؤال ـ آیا اشتغال به موبایل فروشی، در محلی که برای فروش کامپیوتر اجاره شده از مصادیق تغییر شغل است؟
نظریه شماره 4257/7 ـ 28/6/1386
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضائیه
اشتغال به موبایل فروشی، منافاتی با شغل کامپیوتر فروشی ندارد، زیرا در عرف جامعه کسانی که اقدام به فروش رایانه و خدمات آن مینمایند اکثراً در کنار آن به فروش تلفن همراه نیز میپردازند و به طور کلی هر دو فعالیت عرفاً با هم مشابه هستند و براین اساس با توجه به مقررات بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 چنانچه مورد اجاره مشمول این قانون باشد موضوع استعلام از موارد تخلیه نخواهد بود.