کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 07 خرداد 1401

اعلام آمادگی کانون برای پذیرش برخی امور قضایی و ثبتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی

در دیدار اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مطرح شد:
کانون برای پذیرش برخی امور قضایی و ثبتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی آمادگی کامل دارد
 
در دیدار اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از کانون سردفتران و دفتریاران و گفتوگو با اعضای هیئت مدیره، کانون برای پذیرش برخی امور قضایی (غیرترافعی) و ثبتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی اعلام آمادگی کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، رئیس هیئت مدیره کانون ضمن طرح پارهای از مشکلات و مسائل حوزه سردفتری و قدردانی از مساعدت کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب دو لایحهی کاهش نرخ حقالثبت در دفاتر اسناد رسمی و تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از فعالیتهای آموزشی و بازآموزی علمی کانون جهت ارتقای سطح علمی سران دفاتر هم گفتو اظهار داشت: در این باره با مراکز علمی داخل و خارج از کشور هماهنگیهایی صورت گرفته که از همه حمایتها و تلاشهای ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکر مینماییم. رئیس هیئت مدیره کانون ضمن تأکید بر اجرای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی، آمادگی کانون و دفاتر اسناد رسمی مبنی بر پذیرش بخشی از مسؤولیت دستگاه قضایی و ثبتی را با توجه به تجربه موفق این نهاد 70 ساله اعلام کرد و خواستار تدوین لوایحی در جهت اجرایی شدن این مهم شد.
وی در زمینه بودجه کانون که از 10% حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی تأمین میشود گفت: این بودجه هزینههای امور بازنشستگی و بیمه همکاران سردفتر و دفتریاران و بازماندگان آنان را پوشش نمیدهد که پیشنهاد داد درصدی از حقالثبت وصولی دفاتر اسناد رسمی به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون اختصاص یابد.
سپس حجڑالاسلام و المسلمین شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس با ابراز خرسندی از حضور در کانون سردفتران و دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون، اعلام داشت که از اقدامات قانونی کانون حمایتهای لازم میشود.
در ادامه، با اشاره به طرح کاداستر که اخیراً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، لزوم حفظ و نگهداری اسناد رسمی و امکان ذخیرهسازی و اسکن کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مطرح و مقرر شد برای جلوگیری از نابودی اسناد پس از بررسی کارشناسی، پیشنهاداتی از سوی کانون به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان مرکز نگهداری و آرشیو اسناد به این مهم نیز بپردازد که این امر به دلیل تضمین و تثبیت حقوق و مالکیت مردم و دولت مورد تأیید نمایندگان محترم قرار گرفت.
همچنین ضمن ارائه گزارشی در خصوص موضوع نصب تابلوهای دفاتر اسناد رسمی و ممانعت شهرداریها یا مطالبه عوارض نصب تابلو، دیگر مسائل قابل پیگیری نیز مطرح شد که با اقبال جدی اعضای کمیسیون قضایی مجلس در جهت حل مسائل و اقدامات قانونی مواجه شد.
در این دیدار همچنین حجڑالاسلام و المسلمین موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی مجلس در سخنانی عنوان کرد: کانون سردفتران و دفتریاران میتواند هرگونه پیشنهادی جهت تعالی این حرفه، بهبود امور حوزه سردفتری و بهرهوری بیشتر خصوصاً به منظور حفظ و نگهداری سوابق اسناد از قبیل اسکن اسناد و یا ذخیرهسازی در رایانه، طی چند ماده قانونی ارائه نماید تا در قانون برنامه پنجم توسعه اعمال شود.
حجڑالاسلام والمسلمین رهبر از دیگر اعضای کمیسیون حقوقی مجلس بر اجراییشدن موضوع تخصیص درصدی از حقالثبت جهت حفظ و نگهداری سوابق اسناد و یا تأمین اعتبار صندوق بازنشستگی و بیمه و خدمات درمانی کانون تأکید کرد.
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی پیشنهاد کرد: از آنجا که اقدامات انجام شده در دفاتر اسناد رسمی از مصادیق اِعمال حاکمیت است که توسط بخش خصوصی انجام میشود و این صنف اقدامات مبتنی بر قانون و روشهای علمی را انجام میدهد، جا دارد که مساعدت لازم با کانون به عمل آید.
وی ادامه داد: جای خوشبختی است که در این صنف اشخاص با نشاط و فعال و دانشمندی وجود دارد و تأسیس دانشکدهای به همت کانون سردفتران و دفتریاران قابل تقدیر است و باید از اقدامات عالمانه افراد دانشمند این صنف دفاع کرد و به این منظور، مجلس از هر گونه همکاری و مساعدت دریغ نخواهد کرد.
رحیمی مخبر و سخنگوی کمیسیون قضایی نیز عنوان کرد: در دفاتر اسناد رسمی افراد شریف و انسانهای خدمتگزاری فعالیت دارند و باید در خصوص توسعه حوزه فعالیتهای شغلی این دفاتر پیشنهادهایی را مطرح و مصوباتی را به تصویب رساند تا برخی از امور مانند داوریها، وظایف شوراهای حل اختلاف و امور فرهنگی را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرد تا با توسعه حدود وظایف و اختیارات دفاتر از بروز مشکلاتی از قبیل جعل اسناد و یا دیگر اقدامات غیرقانونی جلوگیری شود.
مرادی از اعضای کمیسیون قضایی ضمن ارائه نکات مثبت مطروحه در ثبت نوین پیشنهاد داد که میتوان در جهت حفظ و نگهداری و ذخیرهسازی سوابق اسناد در دفاتر اسناد رسمی از طریق طراحی سیستمهای رایانهای اقداماتی را انجام داد.
تجری عضو کمیسیون قضایی نیز اظهار داشت: پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم استفاده از فناوریهای روز در سیستم قضایی کشور، دفاتر اسناد رسمی هم به عنوان یکی از زیرمجموعههای این قوه به طریق اولیû باید از این فناوریها برخوردار شود.
در پایان جلسه حجڑالاسلاموالمسلمین شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد: کمیسیون قضایی مجلس در خصوص انعکاس پیشنهادها و تقاضاهای کانون سردفتران و دفتریاران جهت ارتقای کلیه امور شغلی و صنفی دفاتر اسناد رسمی هر گونه همراهی، مساعدت و حمایت قانونی را به عمل خواهد آورد.