کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

تنظیم اظهارنامه مالیاتی دفاتر اسناد رسمی در کانون سردفتران و دفتریاران

تنظیم اظهارنامه مالیاتی دفاتر اسناد رسمی در کانون سردفتران و دفتریاران
تنظیم اظهارنامه مالیاتی دفاتر اسناد رسمی از 13 تا 31 تیرماه از ساعت 15 الی 18 همه روزه به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل، طبق سالهای قبل،در کانون سردفتران و دفتریاران انجام میشود.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در رابطه با موضوع صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 158 قانون مسؤولیت مدنی برای عملکرد سال 1387، هیئتی در کانون آمادگی دارد از روز شنبه 13/4/1388 لغایت چهارشنبه 31/4/1388 از ساعت 15 الی 18 همه روزه به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل در این کانون، راهنماییهای لازم در خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی را ارائه کند.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی با تکمیل اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی (حداکثر تا 31/4/88 ) از مزایایی بهره مند میشوید از جمله:
1 ـبرخورداری از معافیت مالیاتی پایه به میزان 000/400/29 ریال از درآمد مشمول مالیات
2 ـ بهره مندی از تسهیلات توافق و تفاهم با مجامع امور صنفی و قطعی شدن مالیات عملکرد سال 1387
3 ـ پرداخت 40 درصدی مالیات ابرازی و تقسیط مابقی در چهار ماه
4 ـ بهره مندی از تسهیلات بخشودگی جرائم
همچنین عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی مذکور تبعاتی در پی دارد:
1 ـ محرومیت از معافیت مالیاتی پایه به میزان 000/400/29 ریال از درآمد مشمول مالیات
2 ـ تعیین درآمد مشمول مالیات به روش علی الرأس
3 ـ تعلق جریمهای معادل 40 درصد مالیات برای مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
4 ـ جریمه دیرکرد پرداخت مالیات
5 ـ عدم امکان بهرهمندی از تسهیلات بخشودگی جرایم