کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

لزوم ارسال فتوکپی یا رونوشت اسناد مالکیت املاک استعلامی به واحد ثبتی

ارسال فتوکپی یا رونوشت اسناد مالکیت املاک مورد استعلام به واحد ثبتی الزامی است
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی نامهای ارسال فتوکپی یا رونوشت اسناد مالکیت املاک مورد استعلام به واحد ثبتی را الزامی دانست.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی نامه شماره 28171/88/101 ـ 10/3/88 به عنوان کلیه واحدهای ثبتی اداره کل ثبت استان تهران و کانون سردفتران و دفتریاران، ارسال فتوکپی یا رونوشت اسناد مالکیت املاک مورد استعلام به واحد ثبتی را الزامی دانست که متن نامه یاد شده به شرح زیر است؛
 
کلیه واحدهای ثبتی اداره کل ثبت استان تهران
کانون محترم سردفتران و دفتریاران
نظر به اینکه طبق ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده 1 آییننامه اجرایی آن دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از اخذ پاسخ استعلام از اداره ثبت محل و حصول اطمینان به مطابقت مشخصات مالک و ملک مندرج در سند مالکیت با دفتر املاک و بلامانع بودن موضوع معامله و رعایت سایر مواد این قانون و آئیننامه آن نسبت به تنظیم اسناد رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید نمایند.
از طرفی به موجب بند 299 مجموعه بخشنامههای ثبتی دفاتر اسناد رسمی باید در مواقعی که به منظور انجام معامله وضعیت ثبتی و بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد معامله را استعلام مینمایند فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت را که به وسیله ذینفع تهیه و مورد تأیید دفترخانه قرار میگیرد به منظور تکمیل سلسله ایادی دفتر املاک و انجام عملیات داده آمایی ضمیمه استعلام به واحد ثبتی ارسال نمایند.
اینک که مقرر گردیده پاسخ استعلامهای واصله از سوی دفاتر اسناد رسمی با استفاده از نرمافزار جدید و با درج بازداشت یا عدم بازداشت و نام آخرین مالک یا مالکین و قید این جمله که معاملات مندرج در ستون انتقالات سند مالکیت کلاً در دفتر املاک ثبت شده و یا ثبت دفتر املاک مطابقت دارد تنظیم گردد.
بدینوسیله در اجرای بند 299 مرقوم و ارسال فتوکپی یا رونوشت اسناد مالکیت املاک مورد استعلام تأکید و در صورتی که ستون نقل و انتقالات سند مالکیت سفید باشد و مالک برای اولین بار قصد انجام معامله را داشته باشد و سردفتر اسناد رسمی در برگ استعلام کتباً عدم انجام معامله را گواهی و تأیید نماید احتیاج به ارسال فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت نمیباشد.
بدیهی است ادارات ثبت در قبال پاسخ به استعلامیههایی که بدون فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت ارسال میشود تکلیفی ندارد و مسؤولیت تأخیر متوجه شخص سردفتر خواهد بود.
حمیدرضا آدابی
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران