کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

تصویب‌نامه مالیاتی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال

تصویبنامه در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص بیش از دوبار در سال مشمول قانون مالیاتهای مستقیم
 
وزیران مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بازرگانی و دادگستری در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال مشمول قانون مالیاتهای مستقیم، مقرراتی را به شرح زیر تصویب کردند که در شماره 18726 روزنامه رسمی 28/3/1388 منتشر شده است؛ 
 
شماره 63189/ت 42687 ک                 24/3/1388
تصویبنامه در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال مشمول قانون مالیاتهای مستقیم
 
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی
وزارت دادگستری
وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویبنامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
1ـ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال درخصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صدهزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهدبود.
تبصره1ـ اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علیالحساب پرداخت نمایند.
تبصره2ـ صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور درخصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علیالحساب موضوع تبصره (1) نیز میباشد.
تبصره3ـ خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.
تبصره4ـ املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل بهساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.
2ـ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر مـوضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایـت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیستوپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاهدرصد، در سال 1390 به میزان هفتادوپنج درصد و در سال 1391 به میزان صددرصد قیمت روز تغییر دهد.
تبصره ـ ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ میشود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یادشده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.
3ـ این تصویبنامه جایگزین تـصویبنامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 میشود.
این تصویبنامه در تاریخ17/3/1388 به تأیید مقاممحترم ریاستجمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور
 پرویز داودی