کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدَّق اسناد یا مدارک

نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدَّق اسناد یا مدارک
مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامهای نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدَّق اسناد یا مدارک را تبیین کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت طی نامه شماره 30239/88 ـ 26/2/88 به عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدَّق اسناد یا مدارک را تبیین کرد که متن نامه به شرح زیر است؛
بازگشت به نامه شماره 18639/87/103 ـ 29/11/87 در ارتباط با نحوه و میزان اخذ هزینه رونوشت یا فتوکپی مصدق اسناد یا مدارک ارائه شده به دفترخانه موضوع قبلاً در جلسه 16/9/87 کارگروه کارشناسی بررسی و آسیبشناسی روشهای موجود در حوزه امور اسناد و سردفتران مطرح و به شرح ذیل اظهارنظر گردید:
با توجه به اطلاق بند 15 فراز ب بخشنامه شماره 14849/3/1 ـ 16/3/85 که تعرفه تهیه رونوشت یا فتوکپی مصدق آن برای هر برگ را 25000 ریال تعیین نموده با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مؤخر بر تصویب ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تکلیف دفاتر رسمی به برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم دادخواست و نیز ناظر به ماده 64 آئیننامه دفاتر اسناد رسمی است لذا در تعرفه 25000 ریالی برابر با اصل نمودن اوراق و مستندات تنظیم سند ارائه میشود و همچنین اوراق و ضمایم دادخواست برای مراجعین تردیدی نیست لیکن نکته ابهام در اخذ حقوق دولتی جهت برابر با اصل نمودن اوراق و ضمائم دادخواست موضوع ماده 57 قانون فوق در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت میباشد که با توجه به سکوت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در این زمینه نیز با توجه به اینکه علیرغم مکاتبات متعدد با مجلس محترم قانون ثبت حقوق دولتی متعلقه را در مورد فوق 5000 ریال محاسبه و وصول نمود) توسط اعضاء تأیید گردید ضمناً مقرر شد تصریح گردد ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در مورد اسنادی که سابقه در مراجع مذکور ندارد باید با رعایت ماده 57 قانون مذکور اقدام به تصدیق آن نماید.
 
سیدمحمد هاشمی مقدم
مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت