کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

اصلاح آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی اصلاح شد

آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی اصلاح شد
ماده 194 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 اصلاح شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» اصلاحیه ماده 194 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 که براساس آن صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد، در تاریخ 18/5/1388 به تأیید و تصویب رئیس قوه‌قضائیه و در صفحه 13 روزنامه رسمی شماره 18775 به تاریخ 26/5/1388 به چاپ رسیده، به شرح زیر است؛
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه اصلاح آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 که در تاریخ 18/5/1388 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه‌قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه ـ موحدی
اصلاح آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387
ماده 194 آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 194 اصلاحی ـ « صدور اجرائیه نسبت به آراء داوری بورس اوراق بهادار وفق تبصره 5 ماده37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد».
رئیس قوه‌قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی