کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 14 آذر 1400

دستورالعمل نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق قضایی صادر شد

دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی و تبدیل به سند الکترونیکی صادر شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی و تبدیل به سند الکترونیکی و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران پس از طی مراحل کارشناسی در تاریخ 31/4/1388 به تأیید و تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسیده که مشروح انتشار یافته آن در صفحات 5 و 6 روزنامه رسمی به شماره 18777 به تاریخ 28/5/1388 به قرار ذیل است؛
شماره 100/26491/9000                                                            24/5/1388
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
پیرو نامه شماره 100/22212/9000 ـ31/4/1388، به پیوست یک نسخه دستورالعمل ماده 15 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به همراه ضمایم آن که در تاریخ 31/4/1388 به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه‌قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی