کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

ارسال فهرست اوراق امحا شده به اداره کل ثبت استان

جهت ضبط در سابقه؛
ارسال فهرست اوراق امحا شده به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان
 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای، واحدهای ثبتی را مکلف نمود فهرست اوراق امحا شده را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال نمایند.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 24987/88 ـ 19/2/1388 تمامی واحدهای ثبتی را مکلف نمود پس از امحای اوراق باطله، فهرست اوراق امحا شده را جهت ضبط در سابقه به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوطه ارسال نمایند.
گفتنی است سال گذشته بخشنامه شماره 6339/34/3 ـ 15/2/1387 سازمان مذکور، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در خصوص اوراق بهادار دفاتر اسناد رسمی که ابطال شده‌اند، مقرر داشت؛ تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند اوراق باطل شده را با قید شماره سری و سال چاپ، هر ماه به ضمیمه صورت‌حساب آمار ماهیانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال نمایند و واحد ثبتی نیز مکلف است نسبت به امحای اوراق باطله مذکور به نحو مقتضی اقدام نماید.
شماره: 24489/88/101                تاریخ: 2/3/1388
24987/88 ـ 19/2/88
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان تهران
با سلام، پیرو بخشنامه شماره 6339/34/3 مورخ 15/2/87 مقرر می‌دارد: کلیه واحدهای ثبتی پس از امحا اوراق باطله لیست اوراق امحا شده را جهت ضبط در سابقه به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مربوطه ارسال نمایند مقتضی است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی جهت اقدام ابلاغ شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رونوشت: پیرو بخشنامه شماره 18693/101 ـ 7/3/87
1 ـ واحدهای ثبتی تابعه جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی
2 ـ کانون محترم سردفتران و دفتریاران جهت اطلاع و اقدام مقتضی
3 ـ سایت اداره کل ثبت استان تهران
4 ـ دایره فروش اوراق بهادار اداره کل ثبت استان تهران
5 ـ ذی‌حسابی اداره کل ثبت استان تهران
6 ـ معاونین و بازرسان اداره کل ثبت استان تهران
 
حمیدرضا آدابی
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
از طرف خوشنویسان
 
 
شماره: 6339/34/3                       مورخ: 15/2/87
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان تهران
به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در خصوص اوراق بهادار دفاتر اسناد رسمی که ابطال گردیده‌اند مقرر می‌دارد: کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند اوراق باطل شده را با قید شماره سری و سال چاپ هر ماه به ضمیمه صورت‌حساب آمار ماهیانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال نمایند و واحد ثبتی نیز مکلف است نسبت به امحای اوراق باطله مذکور به نحو مقتضی اقدام نماید مقتضی است مراتب به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی جهت اقدام ابلاغ شود.
 
 
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 
 
 
 
 
 
گیرندگان رونوشت:
1 ـ واحدهای ثبتی تابعه جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی.
2 ـ کانون محترم سردفتران و دفتریاران جهت اطلاع و اقدام مقتضی.
3 ـ سایت اداره کل ثبت استان تهران.
4 ـ دایره فروش اوراق اداره کل ثبت استان تهران.
5 ـ ذی‌حسابی اداره کل ثبت استان تهران.
6 ـ معاونین و بازرسان اداره کل ثبت استان تهران.
 
حمیدرضا آدابی
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
از طرف خوشنویسان