کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

ارسال ماهیانه صورت حساب های دفاتر اسنادرسمی

دفاتر اسناد رسمی صورت حساب‌های خود را ماهیانه ارسال کنند
 
معاونت امور اسناد از دفاتر اسناد رسمی خواست تا صورت‌حساب‌های خود را ماهیانه ارسال کنند.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه شماره 95089/88 ـ 4/6/88 به عنوان مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌های سراسر کشور، با عنایت به بخشنامه‌های ثبتی کد 558، 559 و 560 از دفاتر اسناد رسمی خواست تا صورت‌حساب‌های خود را از اول تا پایان هر ماه محاسبه و حداکثر تا پایان ماه بعد به ادارات ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران ارسال نمایند.
براساس این گزارش، بخشنامه‌های ثبتی مذکور مقرر می‌دارد؛
کد 558: به منظور حفظ حقوق دولت و انتقال به موقع درآمدها، به حساب خزانه، براساس مواد 151 الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351 و ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ترتیب وصول و ایصال حق‌الثبت اسناد موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت و تبصره 90 قانون بودجه سال 62 و تبصره 33 قانون بودجه سال 68 کل کشور را از تاریخ اول مرداد ماه 1369 از طریق سیستم بانکی و با پرداخت مستقیم آن توسط اصحاب معامله در شعب بانک ملی ایران به شرح زیر مقرر می‌دارد:
1 ـ هنگام مراجعه اصحاب معامله به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند پس از ملاحظه و کنترل مدارک و ضمائم و مستندات و حصول اطمینان از عدم اشکال قانونی برای ثبت سند نسبت به محاسبه دقیق میزان حق‌الثبت متعلقه وفق ماده 123 اصلاحی قانون ثبت و اصلاحات بعدی آن و مفاد تبصره 33 قانون بودجه سال 1368 کل کشور اقدام و مبلغ (حقوق دولتی) قانونی را تعیین و همراه با مشخصات لازم و شماره حساب مربوطه در فیش بانکی که به همین منظور تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار خواهد گرفت به طور واضح و خوانا قید نموده و پس از مهر و امضای مسؤول دفترخانه به متقاضی تسلیم دارند و تأکید گردد پس از پرداخت وجه فوراً فیش پرداختی را به دفترخانه تحویل نمایند.
2 ـ دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ رسید بانکی و کنترل مبلغ و شماره حساب آن با رعایت کامل سایر مقررات نسبت به تنظیم و ثبت سند مربوطه اقدام و شماره فیش بانکی و مبلغ حق‌الثبت را در متن سند و ثبت قید نمایند.
3 ـ لازم است در پایان هر ماه فهرست کلیه فیش‌های بانکی مربوط به وجوه حق‌الثبت دولتی پرداخت شده همان ماه مطابق فرم صورت‌حساب درآمد که متعاقباً همراه فیش بانکی ارسال می‌شود توسط دفترخانه در 2 نسخه تنظیم و در تهران به اداره کل امور مالی و ذی‌حسابی سازمان ثبت و در شهرستان‌ها همراه با اصل فیش‌های مزبور به ادارات ثبت محل تسلیم خواهد شد تا پس از رسیدگی و تطبیق و تأیید نسخه دوم صورت‌حساب درآمد را گواهی و جهت ضبط به دفترخانه مربوطه مسترد دارند.
4 ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند عوائد وصولی تا پایان تیرماه را تماماً برابر رویه گذشته به حساب‌های مربوطه واریز و تسویه حساب نمایند و از اول مرداد ماه به بعد حسب این بخشنامه اقدام و ترتیبی اتخاذ نمایند که اقلام مندرج در صورت حساب درآمد ماهیانه دفترخانه نشانگر عوائد وصولی همان ماه باشد و با فیش‌های بانکی همان ماه مطابقت نماید.
5 ـ هرگاه قبل از تنظیم سند و ثبت آن طرفین معامله از انجام معامله منصرف شوند، سردفتر یا قائم‌مقام قانونی وی باید تقاضای استرداد و نسخه مخصوص پرداخت‌کننده فیش بانکی و گواهی لازم مبنی بر عدم انجام معامله و ثبت سند را به اداره ثبت محل و یا اداره کل امور مالی در تهران ارسال دارد تا با توجه به مقررات مربوطه نسبت به استرداد وجوه پرداختی به ذی‌نفع اقدام گردد.
6 ـ هرگاه اشتباهی در محاسبه و تعیین میزان حق‌الثبت اسناد از لحاظ کسر و یا افزایش مبلغ قانونی آن رخ دهد مسؤولیت آن به عهده سردفتر یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود و بایستی برابر مقررات جبران نماید.
7 ـ به منظور تسهیل و تسریع در امور مراجعین اجازه داده می‌شود فعلاً وصول حق‌الثبت اسناد مربوطه به اقرارنامه ـ فسخ‌نامه ـ اقاله ـ تقسیم‌نامه ـ گواهی امضا و اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد کما فی‌السابق طبق رویه جاری عمل نمایند.
8 ـ از تاریخ اجرای این بخشنامه به جز موارد ذکر شده در بند 7 جهت تنظیم و ثبت اسناد به جز حق‌التحریر و بهای اوراق وجه دیگری از اصحاب معامله نقداً دریافت نخواهد شد و دفاتر موظفند رسید حق‌التحریر دریافتی را ]  که [ به مهر و امضای مسؤول دفترخانه رسیده و ممهور شده باشد کما فی‌السابق به ذی‌نفع تسلیم و شماره و تاریخ قبض حق‌التحریر و مبلغ دریافتی را در سند و ثبت قید نمایند.
9 ـ به منظور آگاهی بیشتر مراجعین و رفع هرگونه ابهام، این بخشنامه و تعرفه حق‌الثبت و حق‌التحریر به نحوی در دفاتر اسناد رسمی تابعه الصاق گردد که به راحتی در معرض دید ارباب رجوع باشد.
مقتضی است با بازرسی مرتب از دفاتر تابعه و رسیدگی‌های مستمر و پیگیر بر حسن اجرای دقیق این بخشنامه مراقبت کامل معمول و با متخلفین قاطعانه برخورد قانونی نمائید.
کد 559: بانک ملی ایران (مخصوص واحدهای تهران) ـ اداره سازمان و روش‌ها: نامه عمومی شماره 17/70 مورخ 4/10/1370
به منظور اجرای صحیح امور مربوط به واریز و انتقال وجوه حق‌الثبت اسناد و اعلام نتیجه به ادارات ثبت و ایجاد هماهنگی و ارتقاء کیفی گردش عملیات فی‌مابین شعب بانک، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظر شعب را به نکات ذیل جلب می‌نماید:
1 ـ به طوری که اطلاع دارند برای هر یک از دفاتر اسناد رسمی نزد یکی از شعب بانک، حساب جاری غیرقابل برداشت افتتاح گردیده و تأکید شده است به منظور جلوگیری از بروز مغایرات و اختلافات ناشی از انتقال وجوه از طریق سایر شعب به حساب افتتاح شده، دفترخانه، اصحاب معامله را جهت پرداخت حق‌الثبت مقرر صرفاً به همان شعبه هدایت نماید. بنابراین اقتضاء می‌نماید شعب فقط نسبت به دریافت وجوه مربوط به دفترخانه طرف حسابشان اقدام نمایند و از قبول وجوه مربوط به سایر دفترخانه‌ها به صورت انتقالی حتی‌المقدور خودداری به عمل آورند و این قبیل مراجعین را از طریق دفترخانه ذی‌ربط به شعب مربوطه راهنمایی نمایند.
2 ـ با توجه به اینکه به حساب‌های غیرقابل برداشت دفاتر اسناد رسمی اقلام مشابهی واریز می‌گردد و عدم درج شماره فیش‌ها در صورت حساب‌های بانکی مشکلاتی را به هنگام تهیه صورت مغایرات برای دفاتر مزبور و امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم خواهد نمود، لذا ایجاب می‌نماید شماره فیش‌های مورد نظر در صورت‌حساب‌های دستی و صورت‌حساب‌های کامپیوتری که از طریق سرپرستی ارسال می‌گردد، قید گردد.
3 ـ شعبی که حساب‌های غیرقابل برداشت دفاتر اسناد رسمی نزد آنها مفتوح می‌باشد در 25 هر ماه نسبت به انتقال موجودی این قبیل حساب‌ها به حساب 99013 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور نزد شعبه ثبت اقدام و همزمان تصویر یا نسخه‌ای دست‌نویس از عملیات کارت حساب جاری دفترخانه را با قید نام و شماره حساب مربوطه در صدر آن به نماینده‌ای که کتباً از طرف دفترخانه به شعبه معرفی می‌گردد تحویل نمایند.
4 ـ با توجه به اینکه تصویر یا دست‌نویس صورت‌حساب‌های تحویلی از طرف شعب به دفاتر اسناد رسمی موقتی می‌باشد لذا صورت‌حساب‌های کامپیوتری ارسالی از سرپرستی را پس از رفع اختلافات مستقیماً به امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و ترتیبی اتخاذ نمایند تا شماره حساب و نام و شماره دفترخانه درصدر صورت‌حساب‌های فوق قید گردد.
5 ـ نظر به اینکه وجوه حق‌الثبت وسیله فیش‌های اختصاصی چهار نسخه‌ای از طریق دفترخانه تنظیم و توسط اصحاب معامله برای پرداخت وجه به بانک ارائه می‌گردد، لذا متصدیان امر و به خصوص تحویلداران دقت نمایند تا مندرجات هر چهار نسخه فیش، کامل و همانند تکمیل شده باشد و پس از شمارش و اطمینان از صحت وجوه دریافتی به ترتیب زیر عمل نمایند:
الف: نسخه اول ـ سند حسابداری بانک می‌باشد که پس از دریافت وجه برای اعمال عملیات حسابداری در واحدهای دریافت کننده وجه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ب: نسخه دوم ـ رسید برای دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ثبتی می‌باشد که واحد طرف حساب دفترخانه باید به منظور تسریع در انجام امور، این نسخه را توسط پرداخت‌کننده وجه (اصحاب معامله) به دفتر اسناد رسمی مربوطه ارسال نماید.
ج: نسخه سوم ـ رسید برای پرداخت کننده وجه (اصحاب معامله) می‌باشد که به وی تسلیم خواهند نمود.
د: نسخه چهارم ـ رسید برای اداره کل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران می‌باشد که باید توسط شعبه دریافت کننده وجه ابتدا روزانه در کلاسور مخصوصی نگهداری و سپس در 25 مهرماه همزمان با انتقال موجودی حساب مزبور به حساب 99013 سازمان یاد شده به ضمیمه سند مرکز صادره به شعبه ثبت کل در تهران ارسال نمایند.
بدیهی است باید سرجمع ارقام مندرج در نسخ چهارم فیش‌ها مطابق با مبلغ سند مرکز صادره باشد.
کد 560 ـ در خصوص واریز و انتقال صحیح و به موقع وجوه حق‌الثبت اسناد و ایجاد هماهنگی و ارتقاء کیفی گردش عملیات فی‌مابین بانک، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمائید:
1 ـ دفاتر اسناد رسمی اصحاب معامله را جهت پرداخت حق‌الثبت فقط به شعب ذی‌ربط که دفترخانه‌ها در آنها دارای حساب می‌باشند هدایت نمایند در غیر این صورت بانک از دریافت وجوه خودداری خواهد نمود.
2 ـ دفاتر اسناد رسمی در 25 هر ماه با توجه به معاملات انجام شده و درآمد وصولی و با استفاده از قبوض واریز شده به حساب بانک فهرستی تهیه و مغایرت فهرست تهیه شده را با صورت‌حساب موقت بانک که در همان روز مقطع زمانی دریافت نموده استخراج و توأم با صورت‌حساب بانک و دفترخانه به اداره کل امور مالی و ذی‌حسابی سازمان ثبت ارسال و تسویه حساب نمایند.
(بخشنامه شماره 8776/3304/ت مورخ 15/10/70 اداره کل دفتر تشکیلات و بودجه و برنامه‌ریزی سازمان ثبت ابلاغ شده طی شماره 24122/5 ـ 25/10/70 ادارة کل ثبت استان تهران)