کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

شناسه ملی اشخاص حقوقی باید در اوراق، آگهی‌ها و اسناد قید شود

طی بخشنامه‌ای؛
شناسه ملی اشخاص حقوقی باید در اوراق، آگهی‌ها و اسناد قید شود
 
طی بخشنامه‌ای مقرر شد شناسه ملی اشخاص حقوقی باید در اوراق، آگهی‌ها و اسناد قید شود.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای به عنوان کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل ستادی ثبت اسناد و املاک استان‌ها مقرر نمود در جهت اجرای آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 16169/ت 39271 هـ ـ 29/1/1388 هیئت وزیران، شناسه ملی اشخاص حقوقی باید در اوراق، آگهی‌ها و اسناد قید شود که متن آن به شرح زیر است؛
123560/88 ـ 21/7/88
به کلیه واحدهای ستادی و ادارات کل ستادی ثبت اسناد و املاک استان‌ها
با احترام، در اجرای آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 16169/ت 39271 هـ مورخ 29/1/88 هیئت محترم وزیران1 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به عنوان متولی اختصاص شناسه ملی برای کلیه اشخاص حقوقی کشور معرفی نموده مقتضی است در خصوص موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد.
1 ـ با توجه به بندهای ب و ث ماده 1 و همچنین ماده 9 آیین‌نامه که پایگاه شناسه ملی سازمان را مرجع اختصاصی اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی در کشور می‌داند لازم است کلیه واحدهای ثبتی ضمن به روز رسانی پورتال شناسه ملی به صورت بر خط ONLINE نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام نمائید بدیهی است مسؤولیت به روز نبودن اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و تبعات ناشی از آن در شهر تهران به عهده اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و در استان‌ها به عهده اداره کل ثبت استان و واحد ثبتی مربوطه خواهد بود.
2 ـ با توجه به مواد 6 و 12 آیین‌نامه مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزارهای اختصاصی سازمان و واحدهای تابعه دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملاتی هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کدپستی‌های دفتر مرکزی خود شناخته می‌شود.
3 ـ با عنایت به ماده 11 آیین‌نامه واحدهای تابعه از عقد هرگونه قرارداد و یا قبول شرکت در مناقصه اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری نمائید.
4 ـ در اجرای ماده 15 آیین‌نامه کلیه واحدهای تابعه سازمان دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملاتی موظف‌اند تا حصول نتیجه بازنگری اوراق و اسناد مورد عمل سازمان و تعیین محلی جهت درج شناسه ملی در آنها ترتیبی اتخاذ نمایند تا شناسه ملی اشخاص حقوقی به نحو مقتضی در کلیه اوراق، آگهی‌ها و اسناد مورد عمل سازمان قید گردد.

[1] . ابلاغ آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به تمام اشخاص حقوقی ایرانی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 147444/100 مورخ 24/11/1386، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به تمام اشخاص حقوقی ایرانی را به شرح زیر تصویب کرد.
آیین‌نامه اختصاص شناسة ملی به کلیة اشخاص حقوقی ایرانی
ماده یک ـ تعاریف و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ شخص حقوقی: هر شخص یا تشکلی که به موجب قوانین و مقررات، شخص حقوقی تلقی می‌شود.
ب ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
پ ـ سازمان ثبت‌کننده: هر وزارتخانه، سازمان یا مرجعی دیگر که مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت ثبت شخص حقوقی را دارد.
ت ـ نشانی دفتر مرکزی: آخرین نشانی دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) شخص حقوقی که حسب مورد به سازمان ثبت‌کننده اعلام می‌شود و مطابق قوانین می‌توان به آن استناد کرد و با کد پستی اختصاص یافته، قابل شناسایی است.
ث ـ پایگاه: پایگاه اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی.
ج ـ شناسه ملی: عددی که توسط پایگاه تنها به یک شخص حقوقی اختصاص داده می‌شود.
چ ـ دستگاه‌های اجرایی: تمامی دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری.
ح ـ کارت: کارت شناسایی ملی شخص حقوقی که برای شخص حقوقی براساس نمونه مندرج در پایگاه توسط سازمان ثبت‌کننده صادر می‌شود و حداقل حاوی نام، شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) شخص حقوقی و تاریخ صدور و مدت اعتبار و نیز مهر و امضای مجاز سازمان ثبت‌کننده می‌باشد.
ماده 2 ـ تمامی اشخاص حقوقی موظف‌اند، طبق برنامه زمانی اعلامی سازمان‌های ثبت‌کننده، فرم درخواست شناسه ملی را تکمیل و همراه اسناد و مدارک لازم که توسط سازمان ثبت‌کننده اعلام می‌شود، به سازمان‌های یادشده ارایه نمایند.
تبصره 1 ـ در مواردی که مطابق قوانین و مقررات مربوط، ایجاد و یا ثبت شخص حقوقی موکول به صدور مجوز دستگاه‌های اجرایی باشد، باید مجوزهای یاد‌شده ضمیمه مدارک و اسناد موضوع این ماده شود و در پایگاه اختصاصی سازمان‌های ثبت‌کننده امکان ورود اطلاعات مرجع قانونی ایجاد شخص حقوقی و یا صدور مجوز ایجاد آن فراهم و اطلاعات مربوط درج شود.
تبصره 2 ـ در مواردی که مرجع ثبت شخص حقوقی در قوانین و مقررات تعیین نشده است، سازمان‌ مسؤولیت ثبت آن را به‌عهده خواهد داشت و تا زمانی که دیگر سازمان‌های ثبت‌کننده به تشخیص هیئت موضوع ماده 16 این آیین‌نامه شرایط 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
Eنرم افزاری ورود اطلاعات یاد‌شده را در پایگاه فراهم ننموده باشند، ثبت در پایگاه با اخذ مدارک مورد نیاز از سازمان ثبت‌کننده توسط سازمان صورت خواهد گرفت.
ماده 3 ـ سازمان‌های ثبت‌کننده باید امکان ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره فراگیر اشخاص خارجی تشکیل‌دهنده شخص حقوقی را در پایگاه اختصاصی خود ایجاد کنند به نحوی که اختصاص شناسه ملی به شخص حقوقی منوط به درج شماره‌ها و شناسه یاد‌شده شود.
ماده 4 ـ سازمان ثبت‌کننده پس از اختصاص شناسه ملی در پایگاه باید کارت شخص حقوقی را صادر و از طریق دفاتر پستی تحویل دهد.
تبصره 1 ـ هیچ یک از پایگاه‌های اختصاصی سازمان‌های ثبت‌کننده و نیز بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی مجاز نیستند شناسه ملی را برای شخص حقوقی دیگر استفاده کنند یا اختصاص دهند.
تبصره 2 ـ مدت اعتبار کارت شخص حقوقی حسب مورد توسط هیئت موضوع ماده 16 این آیین‌نامه تعیین و به سازمان‌های ثبت‌کننده و سازمان اعلام می‌شود تا در کارت و پایگاه درج شود.
ماده 5 ـ شخص حقوقی دارنده کارت مکلف است، با تغییر هر یک از اقلام اطلاعاتی مندرج در کارت یا صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و نیز پایان مدت اعتبار کارت، مراتب را با ارایه اسناد و مدارک به سازمان ثبت‌کننده اعلام کند تا حسب مورد نسبت به تعویض کارت و یا اصلاح اطلاعات پایگاه مربوط اقدام گردد.
تبصره ـ تمامی دستگاه‌های موضوع ماده 2 این آیین‌نامه و تبصره‌های آن نیز موظف‌اند، هر گونه تغییر اطلاعات پایگاه را که با تأیید و یا تسجیل آنان انجام یافته است، همراه مدارک مربوط به سازمان ثبت‌کننده اعلام نمایند.
ماده 6 ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، پایگاه اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کد پستی نشانی آخرین دفتر مرکزی( اقامتگاه قانونی)، در سیستم اختصاصی مربوط شناخته شود.
ماده 7 ـ سازمان موظف است، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به راه‌اندازی پایگاه اقدام نماید.
تبصره ـ سازمان‌های ثبت‌کننده نیز باید پایگاه اختصاصی خود را طبق برنامه زمانی که هیئت موضوع ماده 16 این آیین‌نامه تعیین می‌کند، ایجاد و راه اندازی نمایند.
ماده 8 ـ مشخصات اشخاص حقوقی به نحوی که هیئت موضوع ماده 16 این آیین‌نامه تعیین می‌کند به ترتیب زیر در پایگاه ثبت و شناسه ملی به آنها اختصاص داده می‌شود:
الف ـ در مورد اشخاص حقوقی که مطابق قوانین مرجع خاصی برای ثبت آنها در نظر گرفته شده است، سازمان ثبت‌کننده مسؤول ورود و بهنگام نگهداشتن اطلاعات یاد‌شده است.
ب ـ در مورد سایر اشخاص حقوقی و نیز قسمت اخیر تبصره 2 ماده 2 این آیین‌نامه مسؤولیت ورود و بهنگام نگاه داشتن اطلاعات با سازمان خواهد بود.
تبصره ـ در مواردی که در تشخیص مرجع ثبت‌کننده قانونی اختلاف نظر باشد، موضوع در هیئت ماده 16 این آیین‌نامه بررسی خواهد شد.
ماده 9 ـ پایگاه، مرجع اختصاصی اطلاعات شناسه ملی اشخاص حقوقی است.
ماده 10 ـ سازمان موظف است، امکان دسترسی پایگاه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی و نیز دسترسی عمومی را به اطلاعات پایگاه از طریق پایانه و محیط‌های مغناطیسی و یا براساس سایر روش‌ها در حدودی که در چارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیئت ماده 16 این آیین‌نامه می‌رسد، ایجاد نماید و ترتیبی فراهم کند که کلیه استعلام‌ها و نیز عملیات ثبت اطلاعات در پایگاه به‌صورت مکانیزه انجام شود.
ماده 11 ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، پس از اعلام هیئت ماده 16 این آیین‌نامه، نسبت به درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کدپستی دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) در هرگونه کارت، مجوز و یا گواهی فعالیت اعم از کارت شناسایی اداری و صنفی و غیره اقدام نمایند و از ارایه هر گونه مجوز، تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و قبول شرکت در مناقصه برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی خودداری نمایند.
ماده 12 ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، پس از اعلام هیئت ماده 16 این آیین‌نامه نسبت به اصلاح و تکمیل مشخصات اشخاص حقوقی موجود در بانک‌های اطلاعاتی خود اقدام و شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی اقامتگاه قانونی آنان را از طریق پایگاه اخذ و در سیستم‌های خود ثبت نمایند.
ماده 13 ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است، بودجه لازم برای اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.2
Eماده 14 ـ تمامی اشخاص حقوقی پس از اعلام هیئت ماده 16 این آیین‌نامه موظف‌اند، بر روی هر گونه کارت، سربرگ اوراق تبلیغاتی، پروانه، گواهی‌های صادر شده، اوراق مالی و حسابداری (به‌ویژه فاکتورهای فروش) و موارد مشابه آن، شناسه ملی و کدپستی دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) خود را قید نمایند.
ماده 15 ـ واحدهای تابع سازمان از جمله دفترخانه‌های اسناد رسمی، بنگاه‌های معاملاتی و سایر واحدهای ذی‌ربط موظف‌اند، پس از اعلام هیئت ماده 16 این آیین‌نامه در هنگام تنظیم اسناد در صورتی که هر یک از متعاملین یا مورد معامله مربوط شخص حقوقی باشد، نسبت به درج شناسه ملی و کدپستی شخص حقوقی در اسناد مربوط اقدام نمایند.
ماده 16 ـ به‌منظور برنامه‌ریزی و تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و نظارت بر اجرای این آیین‌نامه، هیئتی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به مسؤولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.
تبصره یک ـ دبیرخانه هیئت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور خواهد بود.
تبصره 2 ـ هیئت حسب مورد از نمایندگان تام‌الاختیار سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با حق رأی دعوت به‌عمل خواهد آورد.
تبصره 3 ـ هیئت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر ظرف هجده ماه از ابلاغ این آیین‌نامه تمامی تکالیف مقرر در آن اجرا شود.
ماده 17 ـ هیئت موضوع ماده 16 این آیین‌نامه موظف است، هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به هیئت وزیران ارایه نماید. گزارش مزبور باید به‌صورت صریح و روشن عملکرد دستگاه‌ها و مدیران را در اجرای این آیین‌نامه مشخص سازد.
این مصوبه با شماره 16169/ت 39271 هـ در تاریخ 29/1/1388، به وزارتخانه‌های کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است.