کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 14 آذر 1400

اراضی و املاک مازاد و بدون استفاده آموزش و پرورش قابل واگذاری است

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره188911/ت41656هـ مورخ 16/10/1387 تصویب نمودند:
1ـ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عـوض مدارس مشمـول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی ـ مصوب1385ـ و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می‌باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.
2ـ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب‌نامه معاف می‌باشد.
3ـ در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.