کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

بازنما / نیم نگاهی دوباره به مقاله؛«نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»

نیم نگاهی دوباره به مقاله؛
«نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»
در خصوص مقاله «نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» به قلم آقای قادر فرامرزپور (صص. 15 تا 26 ماهنامه کانون شماره 94) مطلبی از آقای جعفر نوروزی، سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 155 رشت منضم به رأی دادنامه شماره 662 ـ 31/5/85 دیوان عدالت اداری رسیده که عیناً آورده می‌شود؛در مقاله فوق نویسنده محترم (در صفحه 23 مجله کانون شماره 94) در خصوص اصلاح اشتباهات در دفاتر فرمودند (... اما چنانچه سند و ثبت دفتر با وجود اشتباهات مذکور تنظیم، ثبت و توسط اصحاب سند و نیز سردفتر و دفتریار امضا شده و به اصطلاح بسته شده قابل اصلاح و رفع اشتباه به صور مذکور نبوده ... در چنین وضعیتی و در حالی که با وجود اشتباه در متن و مفاد سند و ثبت دفتر امضائات ذیل سند تکمیل شده باشد در صورتی که به طرفین سند دسترسی بوده و آنان حاضر به اصلاح اشتباه باشند مسؤولین دفترخانه می‌توانند با رعایت مقررات و اخذ مستندات صحیح نسبت به تنظیم سند اصلاحی اقدام و در متن سند نیز تأکید نمایند...) نظر نویسنده محترم به نظر وارد نبوده و کاملاً مخدوش می‌باشد با این استدلال که شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 662 مورخه 31/5/85 مقرر می‌نماید (... ثانیاً اصلاح اشتباهات تحریری در اسناد فی‌نفسه حکایتی از تحقق تخلف ندارد و با توضیح و امضا اصحاب معامله در ذیل سند و ستون ملاحظات اصالت و اعتبار سند مصون می‌ماند...) لذا تنظیم سند اصلاحی در این خصوص موردی ندارد.
 
رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تحریر سند به شرح زیر است؛
 
دادنامه شماره: 662             مورخ:31/5/85      کلاسه پرونده: ت 10/84/1168
ثبت:77932 ـ 30/9/84
مرجع رسیدگی: شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تجدیدنظر‌خواه: آقای الف.ح.
تجدیدنظر‌خوانده:دادگاه بدوی انتظامی سردفتران تبریز.
تجدیدنظر‌خواسته: دادنامه شماره 948 مورخ 18/5/84 صادره از شعبه 7 دیوان عدالت اداری
گردشکار:تجدیدنظر‌خواه بدواً دادخواستی به طرفیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران تبریز به خواسته نقض رأی 439/د ـ 30/6/82 تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که با ارجاع پرونده به شعبه 7 سرانجام منتهی به صدور دادنامه 948 مبنی بر رد شکایت گردیده که با اعتراض تجدیدنظر‌خواه در مهلت مقرر قانونی به دادنامه تجدیدنظر‌خواسته و با ارجاع پرونده به این شعبه، اینک شعبه دهم تجدیدنظر در وقت فوق‌العاده به تصدی امضا‌کنندگان زیر تشکیل است با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید؛
رأی شعبه
اعتراض وارد است. زیرا اولاً جمله: برخی از تخلفات انتسابی مانند این‌که نحوه نگارش دفتر درآمد مطلوب نبوده مبهم است. ثانیاً اصلاح اشتباهات تحریری در اسناد فی‌نفسه حکایتی از تحقق تخلف ندارد و با توضیح و امضای اصحاب معامله در ذیل سند و ستون ملاحظات اصالت و اعتبار سند مصون می‌ماند. ثالثاً در صورت تحریر سند با جوهر ثابت با هر نوع قلم مغایرتی با بخشنامه استنادی ندارد. رابعاً مقررات استنادی غیر‌مرتبط با تخلفات ادعایی است. از این رو، با احراز صحت تجدیدنظر‌خواهی و با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد و دقیق با رعایت موارد مصرح صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
 
                         محمد ناظر                                            دکترسیدمحمدرضا حجازی             اردشیر زینعلی
 
رئیس شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری                       مستشاران شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 
نظر ماهنامه «کانون» : به نظر می‌رسد طرح و بحث «تخلف» اساساً با آنچه در مقاله «نحوه اصلاح اشتباه در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» بیان شده، متفاوت بوده و هم‌چنان‌که از عنوان و متن یادداشت مذکور برداشت می‌شود موضوع تخلف خارج از بحث مقالة چاپ شده در شماره 94 ماهنامه «کانون» است.