کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 13 آذر 1400

بازنما/درآمدی بر مقاله؛بررسی حقوقی کوچه بن‌بست

درآمدی بر مقاله؛
بررسی حقوقی کوچه بن‌بست
مقاله «بررسی حقوقی کوچه بن‌بست» نوشته آقای سیدحسین حسینی‌نیک که در شماره 98 ماهنامه (صص. 53 تا 64 ) به چاپ رسید از نگاه نکته‌سنج خبرگان امور ثبتی مورد مداقه علمی و بررسی کارشناسی قرار گرفت که ضمن قدردانی از آقای قادر فرامرزپور1 متن نوشته نقدآمیز ایشان در خصوص مقاله مزبور به این شرح است؛
• در قسمت‌هایی از مقاله اشاره به امکان تملیک کوچه بن‌بست و یا تقسیم کوچه بن‌بست، بین مالکین املاک واقع در کوچه بن‌بست نموده‌اند که به نظر بنده با توجه به بعضی قوانین و مقررات موجود این نظریه تأمل بیشتری را طلب می‌کند:
در مقررات ذیل ماده 101 قانون شهرداری‌ها اعلام شده: معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است...
که به نظر نویسنده محترم مقاله این مطلب شامل کوچه بن‌بست نیست در حالی که در قسمتی از ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت (اصلاحی 8/11/1380) قید شده: «و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلاً به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود، در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن‌بست یا غیربن‌بست تأیید نماید اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد».
بنابراین طبق ضوابط مذکور کوچه بن‌بست نیز می‌تواند عمومی باشد و لذا طبق ماده 24 ق.م. و تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها تصرف و تملک آن (چنانچه عمومی بودن آن توسط شهرداری گواهی شود) مجاز نخواهد بود.

[1]. معاون سابق مدیر‌کل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان ثبت و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».