کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

اطلاعیه مهم؛ هزینه‌های درمانی را کانون می‌پردازد

اطلاعیه مهم؛
هزینه‌های درمانی سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته را کانون می‌پردازد
هزینه‌های درمانی سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته را، تا اطلاع ثانوی، کانون می‌پردازد.
نظر به این‌که قرارداد کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان خدمات درمانی لغو شده است، تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که دستورالعمل اجرایی نحوه انعقاد قرارداد مستقل با مراکز و مؤسسات تشخیصی و درمانی تهیه شود هزینه‌های درمانی سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته از سوی کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» با توجه به عدم تمدید به موقع قرارداد همکاری فیمابین کانون با سازمان بیمه خدمات درمانی، به رغم افزایش حق‌سرانه و کاهش سقف تعهدات توسط سازمان مذکور و مشکلات حاصله، جلسه اضطراری هیئت مدیره کانون تشکیل و مقرر شد قرارداد با سازمان خدمات درمانی لغو و تا اطلاع ثانوی و تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه انعقاد قرارداد مستقل با مراکز و مؤسسات تشخیصی و درمانی با درخواست کتبی سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته در پایان هر ماه هزینه‌های درمانی خود را به شرح ذیل تنظیم و جهت رسیدگی به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال نمایند تا به نحو مقتضی نسبت به پرداخت آن اقدام شود.
در موارد سرپایی:
1 ـ اصل نسخه پزشک معالج با مهر و امضا و درج مبلغ حق‌العلاج جهت محاسبه ویزیت.
2 ـ اصل نسخه قیمت‌گذاری شده با مهر داروخانه جهت محاسبه دارو.
3 ـ اصل رسید آزمایشگاه مشروح به نوع آزمایشات و کل مبلغ دریافتی با مهر آزمایشگاه جهت محاسبه هزینه آزمایشات.
4 ـ اصل رسید انواع رادیولوژی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن، ام‌آر آی (MRI) و غیره به انضمام تصویر جواب با مهر و امضای مرکز مربوطه جهت محاسبه گرافی‌ها.
5 ـ اصل درخواست پزشک و رسید فیزیوتراپی و شرح تعداد جلسات فیزیوتراپی و نوع حرکات درمانی انجام‌شده توسط فیزیوتراپیست با مهر و امضا جهت محاسبه هزینه فیزیوتراپی.
6 ـ در خصوص اعمال جراحی سرپایی و موارد اورژانسی‌های سرپایی: اصل رسید مرکز اورژانس و نسخ و صورت لوازم مصرفی و شرح عمل یا خدمت سرپایی انجام‌شده با مهر و امضای مرکز مربوطه و گواهی پزشک معالج یا مسؤول فنی درمانگاه یا اورژانس.
سایر موارد سرپایی؛
الف: دندانپزشکی:
اصل گواهی دندانپزشک در سر‌نسخه دندانپزشک مبنی بر نام و نام خانوادگی کامل بیمار و تاریخ بدون قلم خوردگی و نوع درمان انجام شده و شماره دندان و ناحیه مربوطه به‌شرح تفکیکی مبلغ هزینه با مهر و امضا دندانپزشک معالج در خصوص ارتدنسی اخذ تأییدیه از پزشک معتمد کانون مرکز با ارسال گرافی قبل از عمل و گواهی متخصص ارتدنتیست ضروری است.
ب: عینک طبی:
1/ ب ـ اصل دستور چشم پزشک یا اپتومتریست در خصوص نمره عینک (دیدهای دور و نزدیک یا دو‌دید).
 2/ ب ـ اصل فاکتور یا رسید خرید عینک طبی به تفکیک قیمت فریم و شیشه‌ها با مهر و امضا از فروشگاه یا مؤسسه مجاز فروش و یا ساخت عینک طبی.
 ج: سمعک
 1/ ج ـ اصل گواهی و تأییدیه پزشک متخصص گوش و حلق و بینی در سرنسخه پزشک
 2/ ج ـ اصل جواب ادیومتری (سنجش شنوائی)
 3/ ج ـ اصل فاکتور معتبر جهت خرید سمعک از شرکت‌ها یا فروشگاه‌های مجاز تجهیزات پزشکی
در موارد بستری (بیمارستانی و دی‌کلینیکی)؛
1 ـ اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر علت بستری و نوع درمان یا عمل جراحی با قید مبلغ دریافتی حق‌العمل یا حق العلاج دریافتی.
 2 ـ اصل صورتحساب پزشکان (جراح، کمک جراح، بیهوشی، مشاوره، ویزیت و... ) با مهر و امضای بیمارستان.
 3 ـ اصل صورت‌حساب بیمارستان (شامل تخت روز، اتاق عمل و... ) با مهر و امضای بیمارستان.
4 ـ اصل برگ دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل با مهر و امضاهای مربوطه (در صورت داشتن دارو) و ذکر مبلغ آن در صورت‌حساب بیمارستان.
5 ـ اصل نسخ دارو و لوازم مصرفی در بخش (در صورت داشتن دارو) و ذکر مبلغ آن در صورت‌حساب بیمارستان.
6 ـ اصل جواب آزمایشات، ‌ رادیولوژی و پاتولوژی (یا شرح آنها)‌ و غیره (در صورت داشتن آزمایش) و ذکر مبلغ آن در صورت‌حساب بیمارستان.
7 ـ اصل فاکتور معتبر پروتزهای داخل بدن (مانند استنت، لنز داخل چشمی، پلاتین، پیچ و پلاک و غیره) از فروشگاه‌های مجاز تجهیزات پزشکی.
8 ـ اصل گواهی مشروح حرکات فیزیوتراپی و تعداد جلسات آن (با قید کل مبلغ در صورت‌حساب بیمارستان).
9 ـ اصل رسید وسایل مصرفی مانند اکسیژناتور و غیره در زمان بستری در صورتی‌که بیمار آن را خریداری نموده باشد با تأیید مصرف آن توسط پزشک معالج روی فاکتور با مهر و امضا و یا تصویر فاکتور خرید کلی از بیمارستان در صورتی‌که بیمارستان آن را ارائه و در صورت‌حساب منظور نموده باشد.
توجه و تذکر مهم:
 1 ـ کلیه نسخ اعم از سرپایی یا بستری و غیره بایستی با نام و نام خانوادگی کامل بیمار و تاریخ کامل و بدون قلم خوردگی و یا دو خط بودن باشد.
 2 ـ به اسناد و هزینه‌های درمانی که ناقص ارسال و یا از تاریخ انجام هزینه حداکثر 3 ماه گذشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3 ـ ملاک احتساب تأخیر در ارسال، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه کانون است.