کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

دریچه 2/نحوه و چگونگی مالیات بر حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی

دریچه 2
نحوه و چگونگی مالیات بر حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی
محمداسماعیل اشکذری[1]
نظر به اینکه تعدادی از همکاران، از نحوه و چگونگی مالیات بر حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی و جزئیات آن اظهار بی‌اطلاعی می‌نمایند و به قرار اطلاع واصله، موجب جرایم سنگین مالیاتی گردیده‌اند و با عنایت به اینکه مقررات قانونی، در خصوص مالیات بر حقوق کارکنان دفاتر، موجد حق و تکلیف است و علم و اطلاع از آن، در دفاع از حقوق و منافع قانونی خویش، ضروری است، به منظور آگاهی بیشتر، مراتب ذیل، درخور یادآوری است:
1 ـ به استناد ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم،[2] صاحبان دفاتر اسناد رسمی، به عنوان پرداخت‌کنندگان حقوق مکلف‌اند؛ همه ساله و حداکثر تا سی‌ام اردی‌بهشت ماه، فهرست اسامی کلیه کارکنان دفترخانه را، صرف‌نظر از نوع استخدام، با ذکر میزان پرداخت فروردین‌ماه همان سال، شامل حقوق و سهم 15 درصد پاداش ماهانه هر یک از دریافت‌کنندگان حقوق و مزایا و در ماه‌های بعد، فقط تغییرات احتمالی را، تسلیم واحد مالیاتی مربوطه نمایند.
2 ـ جریمه عدم تسلیم لیست کارکنان که شرح آن در بند اول همین نوشتار گذشت، به استناد ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم[3] به میزان 2 درصد جمع حقوق و پاداش پرداختی سالیانه می‌باشد.
3 ـ همچنین صاحبان دفاتر اسناد رسمی به استناد ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مکلف‌اند جمع مالیات حقوق هر ماه تمام کارکنان مشمول را طبق مقررات موضوع ماده 85 همین قانون[4] و به شرح بند پایانی این نوشته محاسبه، کسر و ظرف 30 روز با مراجعه به واحد مالیاتی ذی‌ربط ضمن تسلیم فهرست کلیه دریافت‌کنندگان حقوق، اعم از مشمول و غیرمشمول، نسبت به پرداخت متعلقه اقدام نمایند.
4 ـ جریمه عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مستفاد از ماده 199 قانون صدرالذکر،[5] مشمول جریمه‌ای معادل 20 درصد مالیات پرداخت‌نشده سالیانه می‌باشد.
5 ـ میزان مالیات حقوق و پاداش کارکنان دفاتر اسناد رسمی براساس نرخ ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم، پس از کسر معافیت ماهیانه می‌باشد.
6 ـ معافیت حقوق در سال 1387 ماهیانه به قرار ـ/000/450/2 ریال و سالیانه به قرار ـ/000/400/29 ریال معادل معافیت صاحبان مشاغل است.
7 ـ معافیت حقوق در سال 1388 ماهیانه به قرار ـ/667/166/4 ریال و سالیانه به قرار ـ/000/000/50 ریال، معادل معافیت صاحبان مشاغل است.
8 ـ نظر به تبصره یک ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم،[6] مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در‌صدر تبصره فوق‌الاشاره راجع به تسلیم به‌موقع اظهارنامه شغلی سردفتری یا ترازنامه و حساب سود و زیان اقدام نموده‌اند و مکلف به کسر مالیات حقوق موضوع ماده 86 قانون مذکور یا پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون مورد بحث[7] بوده‌اند، نیز در صورتی‌که برگه تشخیص مالیات حقوق را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در تبصره یک ماده 190 قانون مذکور خواهند بود. لذا با عنایت به مطالب فوق سردفترانی که برگه تشخیص مالیات حقوق را قبول و ترتیب پرداخت مالیات را در موعد مقرر فراهم نمایند، از 80 درصد جرایم مشمول، معاف خواهند بود.
9 ـ چنانچه مؤدیان مالیاتی به تکالیف قانونی خود، وفق صدر تبصره یک ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام و در برگه تشخیص مالیات را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده اما نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی‌شده اقدام ننموده باشند، در صورتی‌که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند، از 40 درصد جرایم مقرر در قانون، معاف خواهند بود.
10 ـ میزان حقوق و مزایای پایان سال هر کارمند، معادل یک برابر حقوق و پاداش اسفند ماه بوده و مشمول یک ماه معافیت حقوق نیز خواهد بود.
11 ـ نحوه محاسبه مالیات حقوق هر کارمند در هر ماه به شرح ذیل می‌باشد؛
 

 
جمع حقوق و مزایای دریافتی هر کارمند در هر ماهمعافیت حقوق هر کارمند در هر ماه (به شرح بندهای 6 و 7 این نوشتار)= مانده حقوق و مزایای مشمول مالیات هر کارمند در هر ماه
 

مانده حقوق و مزایای مشمول مالیات  هر کارمند در هر ماه * اصل مالیات حقوق هر کارمند در هر ماه = نرخ مالیات حقوق هر کارمند به شرح ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم  


بدیهی است، مراتب بالا صرفاً جهت اطلاع و آگاهی نگارش یافته و همکاران سردفتر وفق مقررات و قوانین، شخصاً با صلاح‌دید خویش، اتخاذ تصمیم می‌نمایند.


[1]
[2] . ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم: پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی‌روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
تبصره ـ پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری، مزد حقوق اصلی به عمل می‌آید پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلف‌اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ‌های مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.
[3] . ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم:نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نماید، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان‌کاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
[4] . ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم: نرخ مالیات بر‌درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق‌بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000/000/42) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.
[5] . ماده 99 قانون مالیات‌های مستقیم:قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار‌درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند بود.
تبصره ـ قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
[6] . ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم: علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر
خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه
خواهد بود.
مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.
[7] . ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم:وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلف‌اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل (وسائط) نقلیه موتوری زمینی و هوایی و دریایی، ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل‌ونقل، وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان 2 E‌ پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این‌گونه موارد بانک‌ها مکلف‌اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی‌روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.
تبصره 1 ـدر مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی‌روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
تبصره 2 ـ در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
تبصره 3 ـ در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.
تبصره 4 ـ در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده (76) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.
تبصره 5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.
موارد مشروحه زیر به امور ماده مذکور اضافه می‌گردد و از ابتدای سال 1383 برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود. (بخشنامه 10000/5883 مورخ 27/10/82)
1 ـ ساخت هر نوع ماشین‌آلات، قالب‌ها، دستگاه‌ها، قطعات، ابزارآلات، سالن‌های فلزی و قطعات پیش‌ساخته بتونی.
2 ـ حفاظت و نگهبانی ـ تخلیه و بارگیری و صفافی و جابجا کردن کالاها برای ارزیابی انوانتر و تفکیک کالا در اماکن گمرکی.
3 ـ ساخت پاکت ـ کارتن ـ جعبه و قوطی.
4 ـ طبخ غذا و سایر خدمات جنبی.
5 ـ هرگونه چاپ و صحافی.
6 ـ برگزاری سمینارها، جلسات، جشنواره‌ها و همایش‌ها.
7 ـ آگهی تبلیغاتی.
8 ـ قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی.
تبصره 6 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در 2 E‌ صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.
. رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی، سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 70 مشهد و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».

 

حقوق دریافتی هر کارمند در هر ماه (با عنایت به نوع استخدام رسمی، قراردادی، پیمانی، پاره‌وقت و...)سهم 15% پاداش هر کارمند =  جمع حقوق و مزایای دریافتی