کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 07 خرداد 1401

فراخوان؛ ارسال مقالات و ترجمه درباره مبارزه با پولشویی

فراخوان
 
حقوق‌دانان
نویسندگان، مترجمان
 
نظر به اینکه ماهنامه «کانون» قصد دارد به زودی ویژه‌نامه‌ای زیرعنوان «مبارزه با پول‌شویی» منتشر نماید، از همه علاقه‌مندان به موضوع خصوصاً متخصصان امر در امور گمرکی، امور سردفتری، امور قضایی، امور اداری، امور مالی‌ـ‌اقتصادی و بانکی به ویژه سردفتران محترم با عنایت به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی در‌خصوص تکالیف دفاتر اسناد رسمی و جایگاه این نهاد وابسته به قوه‌قضائیه در اعمال و اجرای سیاست‌های حاکم بر قانون یاد شده، مقالات و ترجمه‌های خود را نهایتاً تا بیستم اردی‌بهشت ماه 1389 به نشانی زیر ارسال نمایند؛
 
نشانی‌ دفتر ماهنامه: تهران‌، خیـابان‌ استـاد مطهری‌، مقابـل‌ خیابـان‌ سنـایی‌، پلاک‌ 273
تلفن: 88728755 ـ 021                                                        کدپستی: 1586717311
دورنگار: 88705190 (داخلی 248)                                      صندوق‌پستی‌: : 1151/14335
پایگاه اینترنتی کانون سردفتران و دفتریاران:                                             www.notary.ir
 نشانی الکترونیکی ماهنامه: [email protected]