کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 15 آذر 1400

اطلاعیه مهم؛ قابل توجه کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان‌های کشور به غیر از استان تهران

اطلاعیه مهم
قابل توجه کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان‌های کشور
به غیر از استان تهران

براساس اطلاعیه شماره (1) امور درمانی کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان‌های سراسر کشور، به غیر از استان تهران، باید ترتیبی مقرر نمایند تا سردفتران و دفتریاران مشمول بیمه خدمات درمانی به کانون یا جامعه سردفتران و دفتریاران استان مربوط مراجعه و حسب دستورالعمل زیر اقدام مقتضی نمایند؛
اطلاعیه شماره (2) امور درمانی؛
قابل توجه کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان‌های کشور به غیر از تهران
 
براساس این اطلاعیه، به اطلاع کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان‌های سراسر کشور ـ به غیر از استان تهران ـ می‌رساند که جهت افراد تحت تکفل سردفتران و دفتریاران متعاقباً اتخاذ تصمیم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» به اطلاع تمامی سردفتران و دفتریاران سراسر کشور (غیر از استان تهران) می‌رساند پیرو اطلاعیه شماره (1) در‌خصوص سردفتران و دفتریاران جدید کانون‌ها و جوامع هر استان، جهت تکمیل پرونده مربوط به امور درمانی، فعلاً تنها مدارک مربوط به سردفتر و یا دفتریار و همسر و فرزندان آن‌ها را تحویل گرفته و اقدامات لازم را انجام دهند. در مورد سایر افراد تحت تکفل متعاقباً اتخاذ تصمیم خواهد شد.