کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 07 آذر 1400

دریچه 2/مروری بر یک پرونده انتظامی

مروری بر یک پرونده انتظامی1
سید جلیل محمدی2
 
پرونده‌ای که مرور می‌کنیم، موارد گزارش‌شده مبتلابه برخی از سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و در نوع خود جالب توجه و نمونه است.
گزارش و صورت‌جلسه بازرسی و نظر کارشناسی ـ در گزارش‌های بازرسی ... و نظر کارشناسی اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام شده که:
1 ـ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران از سال 80 (بدو شروع به کار سردفتر) تاکنون دفترخانه بازرسی نشده و جز بازرسی موردی، بازرسی کلی از دفترخانه به عمل نیامده.
2 ـ دفتریار در روز ... تا ساعت 30/9 در محل کار خود حاضر نبوده.
3 ـ در بین دفاتر موجود دفترخانه، از دفتر بانک که از طرف نماینده دادستان پلمب شده، استفاده می‌شود.
4 ـ دفترخانه نسبت به تکمیل دفتر موضوع تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت اقدام ننموده و دفتر ثبت اشخاص ممنوع‌المعامله و املاک بازداشتی وجود ندارد. دفترخانه از رایانه استفاده می‌نماید ولی مستندی بر رعایت بند 17 م.ب.ث. قبل از صدور بخشنامه موضوع استفاده از رایانه (قبل از تاریخ 12/3/86) ارائه نشده؛
نسبت به این مورد در دنباله قسمت 4 نظریه کارشناسی آمده است: «لذا با عنایت به گزارش‌های متعدد ... بازرسی در تمامی دفترخانه‌ها که در رعایت مقررات مربوطه از رایانه استفاده می‌نمایند و استفاده از رایانه را جزو ایراد بر عملکرد دفترخانه‌ها می‌داند به نظر تخلفی احراز نمی‌گردد».
5 ـ در سند قطعی غیرمنقول در دفتر درآمد مبلغ مبایعه‌نامه قید ولی ارزش منطقه‌بندی ثبت نشده که با توجه به گزارش رعایت بند 116 م.ب.ث. نشده، ولی ایرادی که بازرسی ... نسبت به مورد ارائه نموده این است که رعایت بند 116 م.ب.ث. منجر به این امر می‌گردد که صورت‌حساب‌های درآمد ماهیانه دفاتر غیرقابل‌کنترل گردد.
6 ـ در مواردی در دفتر درآمد مشخصات صاحب سند مخدوش می‌باشد از جمله سند مورخ 9/12/84.
7 ـ بابت سند شماره ... مورخ 2/10/85 مبلغ 7775 ریال اضافه دریافتی داشته.
8 ـ در قبوض حق‌الثبت از سند ... ـ 9/12/84 لغایت 5/7/85 مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه قید شده ولی محاسبه حق‌الثبت بر‌اساس مبلغ ارزش منطقه‌بندی است که به نظر می‌رسد بدین‌نحو عمل کردن صحیح نیست.
9 ـ صورت‌حساب‌های ماهیانه به ثبت محل تحویل ولی صورت‌حساب بهمن‌ماه به تأیید ذی‌حسابی نرسیده.
10 ـ در یک مورد مبلغی به حساب واریز ولی سابقه‌ای از ثبت سند مشاهده نشد. دفتریار اظهار داشت که مبلغ واریز ولی مراجعه‌ای برای ثبت سند صورت نگرفته است.
11 ـ سند شماره ... ـ 6/12/86 ثبت و مستندی بر وصول حق‌الثبت وجود نداشته ولی توضیحات بقیه در گزارش (بازرسی) مشخص نشده که نهایتاً مبلغ حق‌الثبت واریز شده است یا خیر.
12 ـ تعدادی از اسناد تنظیمی از جمله سند شماره ... و ... ـ 29/11/86 و 8 مورد دیگر فاقد امضای سردفتر و دفتریار و ذیل ثبت‌ها بسته نشده و در متن ثبت، محل شماره قبوض حق‌التحریر و تاریخ نانویس است.
13 ـ اسناد ... ـ 18/3/84 و ... ـ 10/9/86 و 7 مورد دیگر در صورت‌مجلس بازرسی (5 مورد آن مشمول مرور زمان می‌باشد) تحویل ذی‌نفع شده ولی رسید اخذ نشده و سند ... 8/2/84 مستند به قبض اقساطی بوده ولی رسید قبض در دفتر رسید اخذ نشده.
14 ـ اکثر قبوض حق‌التحریر صادره فاقد امضای پرداخت کننده وجه می‌‌باشد.
15 ـ سند شماره ... ـ 25/9/86 ذیل ثبت فاقد امضای سردفتر و دفتریار است.
16 ـ دفتر راهنما در دفترخانه موجود ولی مورد استفاده قرار نگرفته است؛
لذا تخلف سردفتر به علت عدم رعایت ماده 10 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره ذیل آن و ماده 56 آیین‌نامه دفاتر و ماده 18 ق.د.ا.ر.ک. و ماده 12 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و موارد دیگر که در متن گزارش آمده و تخلف دفتریار با توجه به ماده 52 آیین‌‌نامه دفاتر اسناد رسمی در امور مالی در بندهای 6 ـ 7 ـ 8 ـ 11 محرز و مستوجب تعقیب انتظامی هستند. ضمناً نمایندگان دادستان جهت پلمب دفاتر دقت لازم بنمایند. و به دفتریار تذکر داده شود در حضور منظم در دفتر دقت لازم را بنماید.
صدور کیفرخواست ـ بعد از ارسال گزارش بازرسی و کارشناسی اداره کل امور اسناد و سردفتران به شرح بالا و درخواست پیگرد انتظامی سردفتر و دفتریار دفترخانه، کیفرخواست‌های زیر صادر گردیده است:
 
دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
کیفرخواست
کیفرخواست شماره: ... ـ 5/8/87 آقای سردفتر       پرونده کلاسه: 1/           87
مشخصات سجلی، سوابق خدمتی و انتظامی سردفتر اسناد رسمی
نام: ... نام خانوادگی: ... نام پدر: ... دفتر اسناد رسمی شماره: ... تهران ... سن: ... ساله سوابق محکومیت‌ها: پرونده حاضر
مشخصات سجلی، سوابق خدمتی و انتظامی دفتریار (اصیل / کفیل)
نام: ... نام خانوادگی: ... نام پدر: ... سن: ... دفتر اسناد رسمی شماره: ... سوابق خدمتی:... سوابق محکومیت‌ها: ...
تخلفات انتسابی:
1 ـ استفاده از دفتری به نام بانک ملت بدون اخذ مجوز از سازمان ثبت که از طرف نماینده دادستان پلمب گردیده است.
2 ـ دفترخانه که مکلف به تهیه دفتری برای ثبت شماره پلاک املاک دارای سند المثنی می‌باشد، به وظیفه قانونی‌اش در‌خصوص تکمیل دفتر عمل ننموده است.
3 ـ در دفترخانه دفتر ثبت اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله و املاک بازداشت شده، وجود نداشت (البته در این مورد دفترخانه از رایانه استفاده می‌نماید).
4 ـ در سند قطعی غیرمنقول در دفتر درآمد مبلغ مبایعه‌نامه قید ولی ارزش منطقه‌بندی ملک ثبت نشده است که ایراد بازرسی بدین‌نحو اعلام گردیده که صورت‌حساب‌های درآمد ماهیانه دفاتر غیرقابل کنترل می‌باشد.
5 ـ در سند شماره ... ـ 2/10/85 مبلغ 7775 ریال اضافه دریافت گردیده است.
6 ـ در قبوض حق‌الثبت از سند شماره ... ـ 9/12/84 الی ... 5/7/85 مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه قید شده ولی محاسبه حق‌الثبت بر‌اساس ارزش منطقه‌ای صورت گرفته است.
7 ـ صورت حساب‌های ماهیانه همه‌ماهه به وسیله دفترخانه به اداره ثبت تسلیم شده ولی صورت‌حساب بهمن 1386 به تأیید ذی‌حسابی اداره کل ثبت استان‌تهران نرسیده است.
8 ـ مبلغی به حساب واریز ولی سابقه‌ای از ثبت سند مشاهده نگردید.
9 ـ سند شماره ... ـ 6/12/86 ثبت ولی در سوابق سند مستندی بر وصول وجود ندارد.
10 ـ تعدادی از اسناد تنظیمی از جمله ... ـ 29/11/86 و ... ـ 29/11/86 و 8 فقره دیگر و برخی دیگر از ثبت‌های مربوط فاقد امضای سردفتر و دفتریار بوده و ذیل ثبت‌ها بسته نشده است و در متن ثبت‌ها محل، شماره قبوض حق‌التحریر، تاریخ ثبت سفید و نانویس گذاشته شده است.
11 ـ در اسناد ... ـ 18/3/84 و 8 فقره دیگر که 5 فقره آن مشمول مرور زمان گردیده تحویل افراد ذی‌نفع شده ولی رسید اخذ نگردیده و سند ... ـ 8/3/84 مستند به قبض اقساطی بوده ولی رسید قبض در دفاتر رسید اسناد و ثبت مربوطه اخذ نگردیده است.
12 ـ اکثر قبوض حق‌التحریر صادر‌شده در ارتباط با اسناد تنظیمی فاقد امضای پرداخت‌کننده وجه می‌باشد.
13 ـ در یک فقره سند تنظیمی ذیل ثبت به وسیله سردفتر و دفتریار امضا نشده و ناقص می‌باشد.
14 ـ دفتر راهنما در دفترخانه موجود ولی از سال 1381 اطلاعات مربوط به متعاملین و اسناد تنظیم‌شده در آن منعکس نگردیده است.
اظهارنظر دادیار:به‌دلیل عدم رعایت بند 69 کد 691، 447 ردیف 116 و کد 710 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و مادتین 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و 19 و 56 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی و 55 ق.ث. و تبصره 2 ماده 120 اصلاحی و آیین‌نامه قانون ثبت و ماده 12 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی معتقد به تخلف سردفتر و پیشنهاد تعقیب انتظامی وی را دارم. ...
 دادیار دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
اظهارنظر دادستان: توجهاً به محتویات مضبوط در پرونده من‌جمله گزارش‌های بازرسی و کارشناسی اداره کل امور اسناد و سردفتران و نظریه ابرازی دادیار محترم حاکی از احراز تخلفات انتسابی سردفتر مستنداً به مستندات اعلامی دادیار و ماده 29 اصلاحی آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران خواستار تعقیب و عقوبت انتظامی مشارالیه می‌باشم.
سرپرست دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
 
دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
کیفرخواست
کیفرخواست شماره: ... ـ 5/8/87 خانم دفتریار       پرونده کلاسه: 1/   87
مشخصات سجلی، سوابق خدمتی و انتظامی سردفتر اسناد رسمی
نام: ... نام خانوادگی:.. نام پدر: ... دفتر اسناد رسمی شماره: ... سن: ... سوابق محکومیت‌ها: ...
مشخصات سجلی، سوابق خدمتی و انتظامی دفتریار (اصیل / کفیل)
نام: ... نام خانوادگی: ... نام پدر: ... سن: ... دفتر اسناد رسمی شماره: ... سوابق خدمتی: ... سوابق محکومیت‌‌ها: پرونده حاضر
تخلفات انتسابی:
1 ـ دفتریار در روز 6/11/86 تا ساعت 30/9 در محل کار حاضر نبوده است.
2 ـ در سند قطعی غیرمنقول در دفتر درآمد مبلغ مبایعه‌نامه قید ولی ارزش منطقه‌بندی ملک ثبت نشده که ایراد بازرسی بدین‌نحو است که صورت‌حساب‌های درآمد ماهیانه دفاتر غیرقابل کنترل می‌باشد.
3 ـ در مواردی در دفتر درآمد مشخصات صاحب سند مخدوش می‌باشد.
4 ـ در قبوض حق‌الثبت از سند شماره ... 9/12/84 الی ... ـ 5/7/85 مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه قید شده ولی محاسبه حق‌الثبت بر‌اساس ارزش منطقه‌ای صورت گرفته است.
5 ـ صورت‌حساب‌های ماهیانه همه ماهه به وسیله دفترخانه به اداره ثبت تسلیم شده ولی صورت‌حساب بهمن 1386 به تأیید ذی‌حسابی اداره کل ثبت استان تهران نرسیده است.
6 ـ تعدادی از اسناد تنظیمی از جمله ... ـ 29/11/86 و ... ـ 29/11/86 و 8 فقره دیگر و برخی دیگر از ثبت‌های مربوط فاقد امضای سردفتر و دفتریار بوده و ذیل ثبت‌ها بسته نشده است و در متن ثبت‌ها محل، شماره قبوض حق‌التحریر، تاریخ ثبت سفید و نانویس گذاشته است.
7 ـ در اسناد ... ـ 18/3/84 و 8 فقره دیگر که 5 فقره آن مشمول مرور زمان شده است، تحویل افراد ذی‌نفع شده ولی رسید اخذ نگردیده و سند ... ـ 8/3/84 مستند به قبض اقساطی بوده ولی رسید قبض در دفتر رسید اسناد و ثبت مربوطه اخذ نگردیده است.
8 ـ در اکثر قبوض حق‌التحریر صادر‌شده در ارتباط با اسناد تنظیمی فاقد امضای پرداخت‌کننده وجه می‌باشد.
9 ـ در یک فقره سند تنظیمی ذیل ثبت به وسیله سردفتر و دفتریار امضا نشده و ناقص است.
اظهارنظر دادیار: بنابراین به‌دلیل عدم رعایت بند 69 و کد 447 و 691 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و مادتین 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و 19 و 59 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی و 55 ق.ث. معتقد به تخلف دفتریار و پیشنهاد تعقیب انتظامی وی را دارم.
دادیار دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
اظهارنظر دادستان: توجهاً به محتویات مضبوط در پرونده من‌جمله گزارش‌های بازرسی و کارشناسی اداره کل امور اسناد و سردفتران و نظریه ابرازی دادیار محترم حاکی از احراز تخلفات انتسابی دفتریار مستنداً به مستندات اعلامی دادیار و ماده 29 اصلاحی آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران خواستار تعقیب و عقوبت انتظامی مشارالیه می‌باشم.
سرپرست دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران
دفاعیه آقای سردفتر و دفتریار
داد‌گاه محترم بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران
وارده به شماره     25/8/1378 ـ    /87
با تقدیم سلام و احترام، پاسخ کیفرخواست شماره‌های ... و ... ـ 5/8/1387 به استحضار می‌رسانیم:
1 ـ در مورد استفاده از دفتر چاپی مخصوص ثبت اسناد بانک ملت، همکار محترم عضو دادگاه به خوبی می‌دانند اسناد بانکی چند صفحه شرح و تفصیل دارد. با تصویب سازمان ثبت دفتر چاپی در کانون تهیه و پس از امضای بالای صفحات آن به‌وسیله نماینده دادستان و مهر و پلمب در اداره ثبت استان تهران در اختیار دفاتر و از جمله این دفترخانه قرار گرفته، بنابراین استفاده از چنین دفتری به شرح بالا تخلف محسوب نمی‌شود.
2 ـ در بند یک کیفرخواست مربوط به دفتریار، اعلام شده، دفتریار تا ساعت 5/9 در محل کار خود حاضر نبوده، تصدیق می‌فرمایند سردفتر و دفتریار هم مانند سایر شهروندان و کارمندان در این شهر بزرگ و شلوغ، پرترافیک، و وجود ده‌ها مشکل و گرفتاری مسایل و مشکلاتی دارند. آیا اگر یک روز با اجازه سردفتر، یکی دو ساعت دیرتر در محل کار خود حاضر شود، (آن‌هم در یک مورد) این تخلف است؟ قضاوت آن با دادگاه محترم.
3 ـ در بندهای 2 و 3 کیفرخواست عنوان شده در دفترخانه، دفاتر ثبت اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله و ثبت اسناد المثنی عمل نمی‌شود وقتی کارشناس محترم امور اسناد در قسمت 4 گزارش اعلام و اظهارنظر می‌کند، کلیه دفاتر اسناد رسمی از رایانه استفاده می‌کنند و تخلفی محرز نمی‌گردد، حق بود دادسرای محترم این موضوع را (آن‌هم در دو قسمت جداگانه) در کیفرخواست مطرح نمی‌کرد.
4 ـ در بندهای 3 کیفرخواست و 6 گزارش کارشناس راجع به دفتریار، اشاره شده که: در مواردی در دفتر درآمد مشخصات صاحب سند مخدوش است. اولاً (مواردی) وجود ندارد. ثانیاً اگر موردی خط خوردگی بوده توضیح داده شده است. (تصویر شماره 1)
5 ـ در بند 4 نوشته شده، در سند قطعی غیرمنقول در دفتر درآمد، مبلغ مبایعه‌نامه قید ولی ارزش منطقه‌بندی ملک ثبت نشده است اولاً ملاک وصول حق‌الثبت، ارزش منطقه‌بندی است که دفترخانه هم بر همین اساس اقدام نموده است. ثانیاً برابر بند یک نامه شماره 34833/32 ـ 23 ـ 9 ـ 83 متضمن رأی کمیسیون وحدت رویه و بخشنامه شماره 39966/33 ـ 22/10/83 کانون محترم سردفتران و دفتریاران عمل خلافی انجام نگردیده است. (تصویر شماره 2)
6 ـ در بند 5 اعلام شده در سند شماره 2/10/85 مبلغ 7775 ریال اضافه دریافت گردیده، اولاً حق بود مشخص می‌کردند این مبلغ بابت چه اضافه دریافت شده، ثانیاً مبلغ هفتصد و هفتاد و هفت تومان و پنج ریال حق‌الثبت بوده که به حساب دولت واریز شده، ثالثاً با این که در حضور بازرسان، موضوع تلفنی به صاحب سند اطلاع داده شد که موقع محاسبه این مبلغ بابت حق‌الثبت به صندوق دولت پرداخت شده، ذی‌نفع با صدای بلند اظهار داشت: این که مبلغ جزئی است اگر هفتاد هزار تومان (هم) بود اصلاً مهم نبود من کاملاً راضی هستم. از طرفی به حساب دولت واریز شده است.
رابعاً با ملاحظه صفحه3 دادنامه شماره 294 ـ 2/8/87 صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تخلف منتفی است. (تصویر شماره 3)
7 ـ موضوع بند 6 کیفرخواست در‌خصوص قید مبلغ مبایعه‌نامه در قبوض حق‌الثبت و محاسبه حق‌الثبت بر طبق ارزش منطقه‌ای ‌است یا به بیان دیگر همان مطالب بند 4 کیفرخواست می‌باشد که با عبارت دیگری عنوان گردیده است و بندهای کیفرخواست را مثل بندهای 2 و 3 مطول کرده‌اند. النهایه همان‌طوری که در بند 4 مزبور به عرض رسید، ملاک وصول حق‌الثبت ارزش منطقه‌بندی دارایی است. ضمناً دفترخانه مطابق رأی کمیسیون وحدت رویه و بخشنامه کانون به شرح مندرج در بند 4 و تصاویر نامه‌های ارائه شده اقدام نموده و عمل خلافی مرتکب نشده است.
8 ـ بند 7 راجع به تأیید صورت‌حساب بهمن‌ماه دفترخانه است. صرف‌نظر از این‌که صورت‌حساب مرقوم کماکان تأیید شده و سوابق آن در دفترخانه موجود می‌باشد. از طرفی اعضا محترم دادگاه تصدیق می‌فرمایند، رسیدگی به صورت‌حساب‌ها به ویژه در ماه‌های پایان سال مدتی طول می‌کشد تا امور مالی ثبت به آنها رسیدگی و تأییدیه صادر نماید. بنابراین دفترخانه در این مورد تقصیر یا قصوری ننموده است. (تصویر شماره 4)
9 ـ بند 8 کیفرخواست مربوط به واریز مبلغی به حساب (مشخص نکردند به چه حسابی و بابت چه؟) و نبودن سابقه ثبت سند گزارش شده، با بررسی و تحقیقی که به عمل آمد ملاحظه شد مبلغ یکصد و پنجاه تومان (1500 ریال) توسط شخصی بابت حق‌الثبت به حساب دولت واریز شده، ولی رسیدی مبنی بر پرداخت آن در بانک به دفتر ارائه نشده و ذی‌نفع نیز برای تنظیم و ثبت سند تاکنون به دفتر مراجعه نکرده است. ضمناً آدرس و نشانی از پرداخت‌کننده به دفترخانه ارائه نشده است.
10 ـ در بند 9 گزارش شده حق‌الثبت سند شماره 6/12/86 وصول نشده، در صورتی که سند مزبور در تاریخ 6/12/68 تنظیم و ثبت گردیده، و حق‌الثبت آن هم برابر فیش شماره 488209 ـ 6/12/86 در همان تاریخ به حساب دولت واریز شده است. (تصاویر شماره‌های 5 و 6)
11 ـ در بند 10 آمده است، اسناد شماره‌های ... و ... ـ 29/11/86 و 8 فقره دیگر فاقد امضای سردفتر و دفتریار است. جای بسی تأسف و تعجب است از بین چند هزار سند بازرسی‌شده به عدم امضای دو مورد سند ناقص اشاره می‌شود، صرف‌نظر از شمول مرور زمان نسبت به 8 مورد اسناد مورد ادعا (بدون قید شماره و تاریخ) دو فقره سند ذکر‌شده جزو اسناد ناقص بوده که پس از تکمیل امضا شده است. (تصاویر شماره‌های 7 الی 10)
12 ـ در بند 9 مکرر کیفرخواست در مورد عدم اخذ رسید اسناد شماره‌های
... ـ 18/3/84 (مشمول مرور زمان) و ... ـ 10/9/86 و چند مورد دیگر (بدون ذکر شماره و تاریخ) به استحضار می‌رسد، در این‌گونه موارد رویه این است که از صاحب چند شماره سند در یک ردیف رسید کلی و امضا اخذ می‌شود و در ستون ردیف سند به ردیف بالایی اشاره می‌گردد. (تصویر شماره 11)
13 ـ راجع به عدم امضای پرداخت‌کننده وجه ذیل قبوض حق‌التحریر، به‌طوری که همکار محترم سردفتر مستحضر هستند برابر بند یک نامه شماره 4357/12 ـ 8/2/80 کانون سردفتران متضمن رأی کمیسیون وحدت رویه (تصویر شماره 12) نیازی به اخذ امضای قبوض نیست.
14 ـ در بند 11 اعلام شده سند شماره ... ـ 25/9/86 فاقد امضای سردفتر و دفتریار است. همان‌طوری که در بند 10 دفاعیه معروض شد این سند نیز جزو اسناد ناقصی بوده که پس از تکمیل امضا شده است. (تصویر شماره 13)
15 ـ در‌خصوص دفتر راهنما، به‌طوری که اعلام گردید، برای تسریع و تسهیل کار و صرفه‌جویی در وقت و همچنین دقت بیشتر کلیه دفاتر اسناد رسمی حتی در شهرستان‌ها از رایانه استفاده می‌کنند، مع‌ذالک اگر دادگاه محترم نظر دیگری دارند امر فرمایند تا دفترخانه بر طبق آن اقدام نماید.
16 ـ به‌طوری‌که ملاحظه خواهند فرمود مأموریت آقایان بازرسان برابر حکم شماره ... ـ 5/2/86 که در تاریخ‌های 6/12/86 و 8/12/1386 به عمل آمده صرفاً بررسی امور مالی و وجوه قانونی بوده است. (تصویر شماره 14)
با ملاحظه مورد به‌مورد لایحه دفاعیه و تصاویر مستندات تقدیمی، تصدیق می‌فرمایند، موارد گزارش شده اصلاً تخلف نبوده بلکه آقایان بازرسان با بی‌مهری، برای خالی نبودن عریضه خواستند از دفتر با مشت پر برگردند و با عریض و طویل کردن گزارش و بندهای آن بزرگ‌نمایی کرده و از کاه کوهی بسازند.
به قول حافظ علیه‌الرحمه:
ما زیاران چشم یاری داشتیم                   خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم
ضمن پناه به خدای عادل و مهربان، توفیق همگان را در راه خدمت به مردم و طی سبیل خیر و احتراز از اقتحام درگاه با عظمتش خواستاریم.
در خاتمه با پوزش از تطویل سخن و تقاضای اغماض، خواهشمندیم نسبت به صدور حکم برائت اینجانبان اقدام فرمایند. مضافاً استدعا دارد اجازه فرمایند در روز رسیدگی به پرونده در جلسه دادگاه محترم حضور یابیم.
با احترام... سردفتر اسناد رسمی شماره ... تهران ـ دفتریار دفتر اسناد رسمی شماره... تهران
 
مشخصات پرونده
نام و نام خانوادگی سردفتر دفتر اسناد رسمی: ...
شماره دفترخانه: ... شماره پرونده: ... شماره کیفرخواست: ... ـ 5/8/87
گردشکار
جلسه دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران با عضویت و حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است.
پرونده مربوطه تحت رسیدگی واقع، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مطالعه دفاعیات نامبرده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به‌شرح زیر مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
رأی داد‌گاه
در‌خصوص تخلف انتسابی به آقای ... سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به‌شرح مندرج در کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر:
1 ـ استفاده از دفتری به‌نام بانک ملت بدون اخذ مجوز از سازمان ثبت که از طرف نماینده دادستان پلمب گردیده است.
2 ـ عدم تهیه دفتر ثبت شماره پلاک املاک دارای سند مالکیت المثنی.
3 ـ استفاده از رایانه در‌خصوص اشخاص ممنوع‌المعامله و نداشتن دفتر ثبت اسامی اشخاص مذکور.
4 ـ قید مبلغ ثمن معامله در دفتر درآمد و عدم ثبت ارزش معاملاتی.
5 ـ اخذ مبلغ 7775 ریال اضافه در سند شماره ... ـ 2/10/85.
6 ـ قید مبلغ واقعی ثمن در فیش حق‌الثبت و محاسبه حق‌الثبت بر‌اساس ارزش معاملاتی.
7 ـ عدم تأیید صورت‌حساب بهمن‌ماه 1386 توسط ذی‌حسابی اداره کل ثبت استان تهران.
8 ـ واریز مبلغی به حساب بدون سابقه ثبت سند.
9 ـ عدم وجود مستندی بر وصول در سند شماره ... ـ 6/12/86.
10 ـ عدم امضای سردفتر و دفتریار و بسته نشدن ذیل ثبت و نانویس بودن 7 دوره قبوض حق‌التحریر و تاریخ ثبت در تعدادی اسناد از جمله سند مورخ 29/11/86 و ... مورخ 29/11/86 و 7 فقره دیگر.
9 مکرر ـ تحویل سند شماره ... ـ 18/3/84 و 8 فقره دیگر به افراد ذی‌نفع بدون اخذ رسید که 5 فقره آن مشمول مرور زمان است و عدم اخذ رسید نسبت به قبض اقساطی در سند شماره ... ـ 8/3/84.
10 مکرر‌ـ فقد امضای پرداخت‌کننده در اکثر قبوض حق‌التحریر ـ عدم امضای سردفتر و دفتریار در ذیل یک فقره سند.
11 ـ عدم انعکاس اطلاعات مربوط به متعاملین در دفتر راهنمای موجود از 1381.
با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی از ناحیه سردفتر در‌خصوص بند یک کیفرخواست صادره توجهاً به‌این‌که دفتر چاپی مخصوص ثبت اسناد بانک ملت در اداره کل ثبت استان تهران پلمب شده و کلیه صفحات آن توسط نماینده دادستان امضا و مهر گردیده و هزینه قانونی آن به اداره ثبت پرداخت گردیده که این امر تلویحاً به منزله تصویب اداره ثبت تلقی می‌گردد و در‌خصوص بندهای 2 و 3 کیفرخواست صادره قطع نظر از این‌که دفترخانه از رایانه جهت کنترل اشخاص ممنوع‌المعامله استفاده می‌کند و وفق مقررات بند 17 اصلاحی مجموعه بخشنامه‌های ثبتی سردفتر مخیر به استفاده از دفتر مخصوص رایانه جهت کنترل اشخاص ممنوع‌المعامله می‌باشد النهایه با توجه به مقررات ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1/6/85 اداره ثبت محل سند مالکیت را با دفتر املاک تطبیق نموده و نتیجتاً وجود سند مالکیت المثنی ذیل پاسخ استعلام می‌گردد و در‌خصوص بند 4 کیفرخواست صرف‌نظر از این‌که وفق مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت حق‌الثبت اسناد قطعی و غیرمنقول بر‌اساس ارزش معاملاتی وصول می‌گردد. النهایه قید مبلغ ثمن معامله در ستون مربوط به مبلغ معامله در دفتر درآمد از ناحیه سردفتر صحیح بوده و در‌خصوص بند 5 کیفرخواست صادره مبنی بر وصول مبلغ 7775 ریال حق‌الثبت اضافی به‌لحاظ این‌که مبلغ مرقوم به حساب خزانه دولت واریز شده و سردفتر در این رابطه منتفع نگردیده و پرداخت‌کننده نیز معترض و مدعی نبوده و در‌خصوص بند 6 کیفرخواست صادره توجهاً به این‌که در فرم چاپی نمونه
(5 ـ 73) محلی برای قید ارزش معاملاتی مورد معامله تعیین نگردیده و از مبلغ سند صرفاً ثمن معامله مستفاد می‌گردد و در‌خصوص بند 7 کیفرخواست صادره عنایتاً به تصویر صورت‌حساب بهمن‌ماه 86 منضم پرونده که در تاریخ 12/12/86 توسط ذی‌حسابی اداره کل ثبت استان تهران امضا و ممهور گردیده و دلالت بر ارسال به‌موقع صورت‌حساب توسط دفترخانه به اداره کل ثبت استان بوده است و در‌خصوص بند 8 کیفرخواست مرقوم به‌لحاظ این‌که مستندی در گزارش و کیفرخواست ارائه و ضمیمه پرونده نگردیده و در‌خصوص بند 9 کیفرخواست صادره مبنی بر عدم وصول حق‌الثبت سند شماره ... ـ 6/12/86 توجهاً به تصویر فیش شماره 488209 ـ 6/12/86 منضم به پرونده که حق‌الثبت مربوطه در روز تنظیم سند پرداخت گردیده است و در‌خصوص بند 10 مکرر کیفرخواست صادره عنایتاً به بخشنامه وحدت رویه شماره 4357/12 ـ و ـ ر ـ 8/2/80 که اخذ امضا از متعاملین در قبوض حق‌التحریر ضروری نبوده و در‌خصوص آن قسمت از بندهای کیفرخواست صادره که تعقیب انتظامی وفق مقررات ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی مشمول مرور زمان تعقیب بوده و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام نموده و در سایر موارد مذکور در بندهای 9 و 10 مکرر و دیگر بندهای فوق‌الذکر من‌جمله بند 11 کیفرخواست صادره به‌لحاظ استفاده از رایانه نهایتاً به‌لحاظ عدم احراز تخلف از ناحیه سردفتر حکم بر برائت مشارٌالیه صادر و اعلام می‌نماید و در‌خصوص تخلف مندرج در بندهای 10 و 11 کیفرخواست صادره توجهاً به گزارش بازرسی مربوطه و کارشناس امور اسناد سازمان ثبت و سایر اوراق پرونده وقوع تخلف در حد اهمال و سهل‌انگاری در نظارت بر امور دفترخانه محرز و مسلم بوده و دادگاه مستنداً به بند 4 از شق”الف“ماده 29 آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی آقای ... سردفتر دفتر اسناد رسمی ... تهران به یک فقره توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی
کارشناس ثبت اسناد و املاک استان تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی
سردفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی
 
مشخصات پرونده
نام و نام‌خانوادگی دفتریار دفتر اسناد رسمی: ...
شماره دفترخانه: ... شماره پرونده: ... شماره کیفرخواست: ... ـ 5/8/87
گردش‌کار
جلسه دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران با عضویت و حضور امضاکنندگان زیر تشکیل است.
پرونده مربوطه تحت رسیدگی واقع، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مطالعه دفاعیات نامبرده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به‌شرح زیر مبادرت به انشای رأی می‌نماید.
رأی داد‌گاه
در‌خصوص تخلف انتسابی به ... دفتریار اسناد رسمی شماره ... به‌شرح مندرج در کیفرخواست شماره ... مورخ ... صادره از دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مشعر بر؛
1 ـ دفتریار در روز 6/11/86 تا ساعت 30/9 در محل کار حاضر نبوده است.
2 ـ در سند قطعی غیرمنقول در دفتر درآمد مبلغ مبایعه‌نامه قید ولی ارزش منطقه‌بندی ملک ثبت نشده و ایراد بدین‌گونه است که صورت‌حساب‌های درآمد ماهیانه دفاتر غیرقابل کنترل می‌باشد.
3 ـ در مواردی دفتر درآمد مشخصات سند مخدوش می‌باشد.
4 ـ در قبوض حق‌الثبت از سند شماره 4034 مورخ 9/12/84 الی 4773 مورخ 5/7/85 مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه قید شده ولی محاسبه حق‌الثبت بر‌اساس ارزش منطقه‌ای صورت گرفته است.
5 ـ صورت‌حساب‌های ماهیانه همه ماهه به وسیله دفترخانه به اداره ثبت تسلیم شده ولی صورت‌حساب‌ بهمن 1386 به تأیید ذی‌حسابی اداره کل ثبت استان تهران نرسیده است.
6‌ـ تعدادی از اسناد تنظیمی از جمله سند شماره 6540 مورخ 29/11/86 و سند شماره 6537 مورخ 29/11/86 و 8 فقره دیگر و برخی دیگر از ثبت‌های مربوط فاقد امضای سردفتر و دفتریار بوده و ذیل ثبت‌ها بسته نشده است و در متن ثبت‌ها محل شماره قبوض حق‌التحریر تاریخ ثبت سفید و نانویس گذاشته است.
7 ـ در اسناد شماره 3228 مورخ 18/3/84 و 8 فقره دیگر که 5 فقره آن مشمول مرور زمان شده است تحویل افراد ذی‌نفع شده ولی رسید اخذ نگردیده و سند شماره 3231 مورخ 8/3/84 مستند به قبض اقساطی بوده ولی قبض در دفتر رسید اسناد و ثبت مربوطه اخذ نگردیده است.
8 ـ در اکثر قبوض حق‌التحریر صادر‌شده در ارتباط با اسناد تنظیمی فاقد امضای پرداخت‌کننده وجه می‌باشد.
9 ـ در یک‌فقره سند تنظیمی ذیل ثبت به وسیله سردفتر و دفتریار امضا نشده و ناقص است.
که با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده در‌خصوص بندهای یک، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 عنایتاً به دفاعیات دفتریار به‌شرح مندرجات لایحه تقدیمی و ضمایم آن وقوع تخلف از ناحیه مشارٌ الیها احراز نگردید و رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد و دادگاه در‌خصوص بندهای 6 و 9 کیفرخواست صادره و با توجه به گزارش بازرسی مربوطه و کارشناس امور اسناد سازمان ثبت وقوع تخلف از ناحیه دفتریار در حد سهل‌انگاری و اهمال در نظارت و مراقبت بر امور دفترخانه محرز و مسلم بوده و دادگاه مستنداً به بند 4 از شق”الف“ از ماده 29 آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مشارٌ الیها را به یک‌فقره توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی
کارشناس ثبت اسناد و املاک استان تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی
سردفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، عضو اصلی دادگاه بدوی انتظامی

1 . توضیح نگارنده: بعد از بازنشستگی چند نفر از سردفتران محترم اسناد رسمی تهران و شهرستان‌ها، تصویری از اوراق و سوابق پرونده انتظامی خود را برایم ارسال داشتند و درخواست نمودند که مثل گذشته، تحت عنوان «مروری بر پرونده‌های انتظامی» برای آگاهی همکاران سردفتر در ماهنامه وزین «کانون» چاپ و منتشر گردد.
2. دادستان بازنشسته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.