کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 14 آذر 1400

از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک و مطالبات

شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک و مطالبات
بانک مرکزی طی نامه‌ای به قوه قضائیه شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک و مطالبات و دیون را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1377 مکلف است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به‌طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد‌ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و دین همچنین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک مرکزی موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد.
جدول شاخص سالانه جهت محاسبه مهریه وجه رایج و جدول شاخص ماهانه جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به سال 1388 و سال‌های قبل به شرح زیر است؛
 
نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور
براساس ماده 2 آئین ‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ 13/2/1377 هیأت محترم وزیران، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می‌باشد:

عدد شاخص در سال قبل

 


عدد شاخص در سال وقوع عقد
 

 

 

عدد شاخص در سال 1388
 

 

 

عدد شاخص در سال 1352
 

 

 
براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است:

03/203
 

 


47/0

 

 
در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1389 (زمان تأدیه) 745،395،86 ریال می‌باشد.
بدیهی است تا پایان سال 1389 صورت کسر فوق، شاخص سال 1388 یعنی عدد03/203 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1389 و ورود به سال 1390 شاخص سال 1389 جایگزین شاخص 1388 خواهد گردید.


 
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)
اعداد سالانه شاخص در سال‌های 1388 ـ 1315
á100J1383
سال
عدد شاخص
سال
عدد شاخص
سال
عدد شاخص
1315
02/0
1340
32/0
1365
21/3
1316
03/0
1341
33/0
1366
10/4
1317
03/0
1342
33/0
1367
29/5
1318
03/0
1343
35/0
1368
21/6
1319
03/0
1344
35/0
1369
77/6
1320
05/0
1345
35/0
1370
17/8
1321
09/0
1346
35/0
1371
17/10
1322
20/0
1347
36/0
1372
48/12
1323
20/0
1348
37/0
1373
88/16
1324
17/0
1349
38/0
1374
21/25
1325
15/0
1350
40/0
1375
07/31
1326
16/0
1351
42/0
1376
44/36
1327
18/0
1352
47/0
1377
03/43
1328
19/0
1353
54/0
1378
68/51
1329
15/0
1354
59/0
1379
20/58
1330
17/0
1355
69/0
1380
83/64
1331
18/0
1356
86/0
1381
06/75
1332
19/0
1357
95/0
1382
79/86
1333
23/0
1358
06/1
1383
00/100
1334
23/0
1359
31/1
1384
35/110
1335
25/0
1360
61/1
1385
45/123
1336
26/0
1361
92/1
1386
22/146
1337
26/0
1362
20/2
1387
31/183
1338
30/0
1363
43/2
1388
03/203
1339
32/0
1364
60/2
 
 
 
• از ابتدای تیرماه سال 1386 شاخص بر مبنای سال پایه 100J 1383 منتشر می‌شود و جدول قبلی از اعتبار ساقط است.


 
شاخص ماهانه کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
(100 J1383)
 
       ماه
 
 سال
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
متوسط سال
درصد تغییر
سالانه á
(نرخ تورم)
1369
7/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
7/6
9/6
0/7
1/7
3/7
8/6
0/9
1370
4/7
6/7
6/7
7/7
9/7
1/8
2/8
2/8
4/8
6/8
9/8
4/9
2/8
7/20
1371
8/9
6/9
8/9
8/9
9/9
1/10
1/10
1/10
3/10
5/10
9/10
2/11
2/10
4/24
1372
5/11
5/11
7/11
7/11
9/11
1/12
4/12
5/12
0/13
3/13
7/13
4/14
5/12
9/22
1373
7/14
0/15
3/15
5/15
7/15
3/16
1/17
1/17
4/17
1/18
5/19
8/20
9/16
2/35
1374
2/22
7/23
9/23
7/23
9/23
5/24
0/25
6/25
4/26
2/27
8/27
4/28
20/25
4/49
1375
0/30
0/30
8/29
9/29
0/30
4/30
8/30
2/31
9/31
3/32
8/32
3/33
0/31
2/23
1376
5/34
1/35
3/35
3/35
7/35
9/35
0/36
3/36
9/36
8/37
9/38
4/39
4/36
3/17
1377
9/40
0/41
0/41
5/41
7/41
1/42
6/42
2/43
4/44
0/45
8/45
9/46
0/43
1/18
1378
5/49
9/49
3/50
9/49
2/50
6/50
2/51
5/51
8/52
9/53
6/54
3/55
6/51
1/20
1379
0/56
1/56
9/56
4/56
0/57
5/57
8/57
4/58
6/59
0/60
5/60
6/61
2/58
6/12
1380
7/62
7/62
8/62
3/63
7/63
0/64
4/64
7/64
9/65
9/66
7/67
8/68
8/64
4/11
1381
1/70
7/71
8/72
0/73
3/73
4/74
2/74
3/75
7/76
3/78
8/79
8/80
0/75
8/15
1382
6/82
4/83
6/84
2/85
4/85
3/85
9/85
9/86
9/88
0/90
6/90
1/92
7/86
6/15
1383
5/94
7/95
9/96
1/98
7/98
9/98
1/100
9/100
0/102
3/103
5/104
4/106
0/100
2/15
1384
0/110
1/109
9/108
2/108
0/108
4/108
2/109
3/110
4/111
3/112
3/113
1/115
4/110
4/10
1385
8/115
9/116
0/119
9/118
4/119
7/121
4/123
4/124
4/127
9/129
6/131
0/133
5/123
9/11
1386
3/135
3/136
1/138
2/139
0/140
5/143
7/145
2/148
4/152
8/154
2/158
9/162
2/146
4/18
1387
0/168
8/170
6/174
5/175
7/178
7/185
7/188
2/190
6/192
9/191
1/191
9/191
3/183
4/25
1388
0/194
4/196
9/199
0/200
1/202
9/202
1/203
2/204
8/206
9/206
1/208
9/211
0/203
8/10
 
• ـ درصد تغییر از اعداد کامل محاسبه شده است.
 
ریال 745،395،86 =000،200 ریال ×              = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
 
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×                                      = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)
به‌طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 000،200 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ×                                        = ارزش مهریه در حال حاضر