کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 14 آذر 1400

امضای تفاهم‌نامه بیمه مسؤولیت مدنی و بیمه‌نامه اتومبیل بین کانون و بیمه آسیا

 
شرکت سهامی بیمه آسیا و کانون سردفتران و دفتریاران در‌خصوص بیمه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و بیمه‌نامه اتومبیل (بدنه و ثالث) با تخفیف در حق‌بیمه‌ها، تفاهم‌نامه‌های جداگانه‌ای را به امضا رساندند.
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، این تفاهم‌نامه‌ها بر‌اساس قانون بیمه مصوب 1316، سایر قوانین و مقررات موضوعه و شرایط عمومی پیوست که جزء لاینفک تفاهم‌نامه است، فی‌ما‌بین کانون سردفتران و دفتریاران و شرکت بیمه آسیا به نمایندگی شرکت خدمات بیمه اندیشه فردای ایرانیان (نماینده حقوقی بیمه آسیا کد 188) با موضوع‌های بیمه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای صرفاً برای سردفتران دفاتر اسناد رسمی و بیمه‌نامه اتومبیل (بدنه و ثالث) با تخفیف در حق بیمه‌ها برای سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی منعقد شد.
 
متن این تفاهم‌نامه‌ها، به ترتیب مذکور، به شرح زیر است؛
تفاهم‌نامه بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی شماره تفاهم‌نامه
این تفاهم‌نامه براساس قانون بیمه مصوب 1316، سایر قوانین و مقررات موضوعه و شرایط عمومی پیوست که جزء لاینفک تفاهم‌نامه می‌باشد فی‌ما‌بین کانون سردفتران و دفتریاران جهت بیمه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی عضو کانون که از این به بعد کانون نامیده می‌شود به نشانی: تهران خیابان استاد مطهری مقابل خیابان سنایی پلاک 273 و شرکت بیمه آسیا به نشانی: تهران خیابان آیت‌ا... طالقانی بین خیابان استاد نجات‌الهی و خیابان سپهبد قرنی پلاک 299 که از این پس بیمه‌گر نامیده می‌شود و به نمایندگی شرکت خدمات بیمه‌ای اندیشه فردای ایرانیان (نماینده حقوقی بیمه آسیا کد 188) به نشانی: تهران خیابان استاد مطهری نرسیده به لارستان پلاک 353 طبقه دوم منعقد می‌گردد.
 
ماده اول
موضوع مورد بیمه:
بیمه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال خسارات مالی وارد به استفاده‌کنندگان از خدمات ارائه شده توسط بیمه‌گذار بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل‌انگاری، قصور، خطا و یا اشتباه بیمه‌گذار خسارات مالی به استفاده‌کنندگان از خدمات ارائه شده وارد آید و بیمه‌گذار (طبق تعریف) مسؤول جبران آن شناخته شود.
بیمه‌گر طبق توافق فی‌ما‌بین، نظریه اکثریت اعضاء هیئتی مرکب از دو نفر نماینده هیئت مدیره کانون به انتخاب کانون و یک نفر نماینده بیمه‌گر نسبت به جبران خسارت اقدام می‌نماید. چنانچه در هیئت منتخب بیمه‌گذار نتواند نسبت به جبران خسارت نظر مثبت اعضا را جلب نماید، بیمه‌گر موظف است در‌صورت احراز مسؤولیت بیمه‌گذار براساس رأی مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
تبصره: چنانچه سردفتری که تحت پوشش بیمه مسؤولیت مدنی قرار گرفته در مرخصی، معذوریت و انفصال باشد و در این مدت وظایف سردفتری او قانونں به کفیل محول گردد، بیمه‌گر مسؤول جبران خسارت ناشی از اموری که کفیل سردفتر انجام می‌دهد نیز مطابق شرایط قرارداد می‌باشد.
تعریف: بیمه‌گذار عبارتست از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی که مبادرت به خرید بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای موضوع این تفاهم‌نامه نموده است.
 
ماده دوم
مدت بیمه‌نامه:
مدت بیمه‌نامه یک‌سال می‌باشد و به‌شرح شروع و انقضاء مندرج در قرارداد بیمه‌نامه می‌باشد، تمدید یا عدم‌تمدید بیمه‌نامه تأثیری در دوام مدت اسناد بیمه نخواهد داشت.
 
ماده سوم
تعهدات بیمه‌گذار:
1 ـ 3 کانون موظف است لیست مشخصات و نشانی کلیه سردفتران مشمول این توافق‌نامه را در سراسر کشور که حدود تقریبی 8000 نفر می‌باشد به بیمه‌گر تحویل نماید.
2 ـ 3 حق بیمه متعلقه همزمان با پر کردن فرم مشخصات توسط دفترخانه در وجه بیمه‌گر پرداخت خواهد گردید.
تبصره: حق بیمه‌های زیر 000/600 ریال نقداً در وجه بیمه‌گر پرداخت خواهد گردید و مبالغ بیشتر با پرداخت 30 درصد نقد الباقی در 2 فقره چک ماهانه متوالی دریافت می‌گردد.
3 ـ 3 کانون همکاری‌های لازم را جهت اجرای بهتر طرح بیمه مورد توافق با بیمه‌گر به‌عمل می‌آورد.
4 ـ 3 اسناد و مدارک مربوط خدمات انجام شده در مورد تنظیم هر سند را سردفتر نگهداری نموده و در‌صورت درخواست بیمه‌گر آن‌ها را در اختیار وی قرار می‌دهد.
5 ـ 3 بیمه‌گذار بدون موافقت کتبی بیمه‌گر اقرار به مسؤولیت خود ننموده و یا متعهد جبران خسارت نشود. در غیر این‌صورت بیمه‌گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.
6 ـ 3 بیمه‌گذاران ملزم به رعایت تمامی شرایط عمومی بیمه‌نامه مسؤولیت مدنی حرفه‌ای سردفتران رسمی موضوع این تفاهم‌نامه می‌باشد.
 
ماده چهارم
حق بیمه:
با نرخ 2 در هزار تا سقف سرمایه 000/000/000/6 ریال + 3 درصد مالیات و عوارض
 
ماده پنجم
فرانشیز:
معادل 10 درصد هر خسارت است که هنگام پرداخت توسط بیمه‌گر کسر و مابقی آن پرداخت خواهد شد.
 
ماده ششم
تعهدات بیمه‌گر:
1 ـ 6 بیمه‌گر موظف است پس از دریافت پیشنهاد بیمه‌نامه و دریافت حق بیمه نسبت به صدور بیمه‌نامه و تحویل آن بیمه‌گذار اقدام نماید.
2 ـ 6 بیمه‌گر متعهد است مطابق شرایط بیمه‌نامه نسبت به انجام تعهدات در قبال افراد بیمه‌شده و پرداخت خسارت به خسارت‌دیدگان اقدام نماید.
3 ـ 6 بیمه‌گر با توجه به توافق به‌عمل آمده و همکاری‌های کانون سردفتران به‌صورت ابلاغ کشوری، تخفیف گروهی معادل 25 درصد حق بیمه اصلی اعمال نماید.
4 ـ 6 ـ بیمه‌گر می‌تواند در صورت لزوم به هزینه خود دفاع از بیمه‌گذار را به مناسبت مسؤولیت‌های موضوع این قرارداد به‌عهده گیرد در این‌صورت بیمه‌گذار موظف است اختیار تعیین وکیل را رسماً به بیمه‌گر تفویض نماید.
 
ماده هفتم
مرور زمان دعاوی:
مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه‌نامه‌هایی که براساس این تفاهم‌نامه صادر گردیده باشد 10 سال می‌باشد و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود.
 
ماده هشتم
محدوده جغرافیایی:
این قرارداد منحصراً در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران معتبر بوده و بیمه‌گر در‌خصوص مسؤولیت حرفه‌ای بیمه‌گذاران در خارج از محدوده مذکور هیچ‌گونه تعهدی ندارد.
 
ماده نهم
مواد قرارداد:
این قرارداد در 9 ماده و در 3 نسخه که هر یک دارای اعتبار واحد است امضا و مبادله گردیده است.
 
بسمه‌تعالی
«قرارداد»
الف) شرایط خصوصی
این قرارداد فی‌ما‌بین طرفین ذیل براساس شرایط مندرج در قرارداد در‌خصوص بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی طبق قوانین و مقررات و عرف بیمه در ایران منعقد می‌گردد:
بیمه‌گر:شرکت سهامی بیمه آسیا (مدیریت بیمه‌های اتومبیل)
نشانی بیمه‌گر: تهران ـ خ طالقانی ـ بین استاد نجات‌الهی و سپهبد قرنی ـ پلاک 299
مجری بیمه‌گر: شرکت خدمات بیمه اندیشه فردای ایرانیان
نشانی مجری بیمه‌گر: تهران ـ خیابان مطهری، نرسیده به لارستان، پلاک 353 ـ طبقه دوم.
رابط بیمه‌گذار: کانون سردفتران و دفتریاران
نشانی بیمه‌گذار:تهران ـ خیابان استاد مطهری، رو‌به‌روی خیابان سنایی، پلاک 273.
بیمه‌گذار: سردفتران و دفتریاران، همسر و فرزندان سردفتران و دفتریاران، کارکنان کانون و کارکنان دفترخانه
تبصره 1: کلیه مسؤولیت‌های مربوط به بیمه‌گذار مصرح در قوانین و مقررات بیمه و شرایط خصوصی و عمومی بیمه‌نامه‌ها و سایر مقررات مربوطه، متوجه رابط بیمه‌گذار (کانون سردفتران و دفتریاران) نبوده بلکه در این خصوص بیمه‌گذار مسؤول می‌باشند.
ماده یک: موضوع قرارداد
ـ صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اجباری، مازاد مالی و بدنی (دیه)، بیمه حوادث سرنشین
ـ صدور بیمه‌نامه بدنه وسائل نقلیه متعلق و در تملک کارکنان رابط بیمه‌گذار
ماده دو: نحوه صدور بیمه‌نامه
بیمه‌نامه‌های موضوع قرارداد با ارائه کارت شناسایی و یا پروانه کسب توسط مجری بیمه‌گر با رعایت سایر ضوابط جاری بیمه‌گر به‌مدت یک‌سال با مشخصات ذیل صادر می‌گردد:
ـ بیمه‌گذار: کارکنان/ همسر/ فرزندان رابط بیمه‌گذار و کارکنان کانون و کارکنان دفترخانه
ـ نشانی کارمند:
تبصره 2: در زمان صدور بیمه‌نامه‌های موضوع قرارداد چنانچه بیمه‌گذار دارای سابقه همکاری و فعالیت بیمه‌ای نزد هریک از واحد‌های صدور شهرستان (شعبه/شرکت خدمات بیمه/نمایندگی) باشد صدور بیمه‌نامه توسط همان واحد با در نظر گرفتن شرایط پیش‌بینی شده در این قرارداد امکان‌پذیر است با‌لحاظ همین شرایط صدور بیمه‌نامه‌های موضوع قرارداد در سایر شهرها نیز توسط واحدهای صدور امکان‌پذیر و در شهر تهران منحصراً توسط مجری بیمه‌گر (شرکت خدمات بیمه‌ای اندیشه فردای ایرانیان) صورت می‌گیرد.
تبصره 3:در‌صورتی‌که وسایل نقلیه در تملک همسر و فرزندان سردفتران و دفتریاران می‌باشد با ارائه سند مالکیت و شناسنامه از سوی بیمه‌گذار و در‌خصوص کارکنان دفترخانه با ارائه لیست تأمین اجتماعی صدور بیمه‌نامه به‌عمل می‌آید.
ماده سه: تخفیف گروهی
با توجه به تعداد و کد گروهی تخصیص داده شده تخفیفات ذیل اعطاء می‌شود.
ـ بیمه‌نامه شخص ثالث: حق بیمه مازاد ثالث اجباری مشمول 15 درصد تخفیف گروهی
ـ بیمه‌نامه بدنه: حق بیمه پوشش خطرات اصلی مشمول 25 درصد تخفیف گروهی
ـ تخفیفات قانونی ازجمله تخفیف عدم خسارت و سایر تخفیفات مندرج در آیین‌نامه مصوب شورای عالی بیمه از سوی بیمه‌گر اعمال خواهد شد.
تبصره 4: کلیه بیمه‌نامه‌های بدنه در صورت عدم تغییر نام بیمه‌گذار با انجام استعلام و در صورت نداشتن خسارت و با استناد به تعرفه بیمه‌گر برای دوره جدید از تخفیف عدم خسارت برخوردار خواهند شد.
نرخ تخفیفات عدم خسارت (به درصد)
سال بیمه‌ای
شخص ثالث
حوادث سرنشین
بدنه
اجباری
مازاد
دوم
10
5
5
25
سوم
15
10
10
35
چهارم
20
15
15
45
پنجم
30
25
25
60
ششم
40
35
35
60
هفتم به بعد
50
50
50
60
ماده چهار: نحوه پرداخت حق بیمه بیمه‌نامه موضوع بیمه
ـ بیمه‌نامه شخص ثالث: بیمه‌گر موافقت می‌نماید که حق بیمه بیمه‌نامه‌های صادره را در زمان صدور بیمه‌نامه به میزان 30 درصد نقد و مانده حق‌بیمه حداکثر در 2 قسط ماهیانه متوالی با اخذ چک دریافت نماید.
ـ بیمه‌نامه بدنه: بیمه‌گر موافقت می‌نماید که حق بیمه بیمه‌نامه‌های بدنه را در زمان صدور بیمه‌نامه به میزان 30 درصد نقد و بقیه را به‌صورت 3 قسط متوالی دو ماهه (حداقل اقساط سیصد هزار ریال) در قبال اخذ چک دریافت نماید.
تبصره 5:در صورت عدم پرداخت اقساط حق بیمه بیمه‌نامه‌های بدنه و شخص ثالث از سوی بیمه‌گذار؛ در‌صورت احراز رعایت اصل حسن نیت بیمه‌گذار، رابط بیمه‌گذار با درخواست کتبی بیمه‌گر، مساعدت لازم را در جهت وصول اقساط به‌عمل خواهد آورد.
ب) شرایط عمومی
ماده پنج: نرخ حق بیمه
نرخ حق بیمه، بیمه‌نامه‌های بدنه و شخص ثالث بر مبنای تعرفه جاری مورد عمل بیمه‌گر و طبق ضوابط و مقررات امور مالی بیمه‌گر تعیین و محاسبه خواهد شد.
ماده شش: انتقال مالکیت
نظر به این‌که تخفیف گروهی بیمه‌نامه‌های بدنه مختص به بیمه‌گذار/ ذی‌نفع و غیر قابل انتقال می‌باشد، در صورت انتقال، مالکیت موضوع بیمه به‌هر یک از انحاء حقوقی (رسمی و یا قول‌نامه‌ای) می‌بایست اصل بیمه‌نامه جهت صدور الحاقیه تغییر نام و استرداد تخفیفات اعطاء شده برای مدت باقیمانده به بیمه‌گر ارائه شده در غیر این‌صورت طبق شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه بدنه عمل خواهد شد.
ماده هفت:
در صورت تغییرات احتمالی در ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه‌نامه‌های صادره بعد از ابلاغیه مشمول ضوابط ابلاغی می‌گردد، بدیهی است این موضوع مشمول تخفیف گروهی قید شده در این قرارداد نمی‌باشد.
ماده هشت:
سایر موارد اعلام نشده در این قرارداد تابع قوانین و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده نه: مدت قرارداد
مدت اعتبار این قرارداد از تاریخ انعقاد و تأیید طرفین به مدت یک‌سال شمسی می‌باشد.
در‌صورت عدم انصراف قرارداد ادامه دارد.
ماده ده (فسخ قرارداد):
هریک از طرفین می‌توانند با اخطار کتبی 15 روزه به طرف دیگر، این قرارداد را فسخ کنند که در این‌صورت کلیه پوشش‌های بیمه‌ای که ظرف مدت اعتبار قرارداد شروع شده است تا پایان مدت بیمه هریک از موضوعات بیمه ادامه خواهد داشت.
ماده یازده (حل اختلاف):
طرفین توافق نموده‌اند که در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و یا اجرای قرارداد اختلافات را به نحو مسالمت‌آمیز و دوستانه حل و فصل نمایند و در صورتی که رفع اختلافات به ترتیب فوق میسر نگردد، موضوع به داور واحد مرضی‌الطرفین ارجاع شود.
ماده دوازده (اقامتگاه قانونی):
اقامتگاه طرفین به شرح مندرج در قرارداد حاضر است که در صورت تغییر می‌بایست ظرف مدت 48 ساعت به طرف دیگر کتباً اطلاع داده شود در غیر این‌صورت کلیه مکاتبات و اوراق و اخطارها به نشانی مذکور ارسال و ابلاغ شده تلقی می‌گردد.
ماده سیزده:
این قرارداد در سیزده ماده و پنج تبصره در پنج نسخه تنظیم و هریک، حکم واحد را دارد.