کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 29 ارديبهشت 1401

اعلام پذیرش دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با کفالت سردفتران و دفتریاران از همکاران

اعلام پذیرش دادستان عمومی  و انقلاب تهران در رابطه با کفالت سردفتران و دفتریاران از همکاران
معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با پذیرش کفالت سردفتران و دفتریاران از همکاران سردفتر یا دفتریار اعلام کرد: پذیرش کفالت سردفتران از همکاران منع قانونی ندارد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، متن نامه دادستانی و مکاتبات پیشین کانون در این رابطه به این شرح است
معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با پذیرش کفالت سردفتران و دفتریاران از همکاران سردفتر یا دفتریار اعلام کرد: پذیرش کفالت سردفتران از همکاران منع قانونی ندارد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، متن نامه دادستانی و مکاتبات پیشین کانون در این رابطه به این شرح است: