کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین کانون سردفتران و سازمان امور مالیاتی برای عملکرد سال 1388دفاتر اسناد رسمی

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 8539/230/د مورخ 2/4/1389 در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1388 دفاتر اسناد رسمی به این شرح اعلام شد: