کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 15 تير 1401

دفتر گواهی امضای الکترونیکی چیست؟

دفتر گواهی امضای  الکترونیکی چیست؟

 

ثبتنام(RA)

–         دفتر ثبت‌نام مرکزی است که متقاضیان دریافت گواهی دیجیتال برای ارایه درخواست و تحویل مدارک به آنجا مراجعه می‌نمایند.

 

ازجمله فعالیت های دفتر ثبت نام:

 

1. دریافت درخواست گواهی الکترونیکی

2. تائید و احراز هویت

3. ارسال درخواست به مرکز صدورگواهی الکترونیکی

4. دریافت و تحویل گواهی الکترونیکی به صاحب امضاء

5. دریافت و بررسی درخواستهای ابطال یا تمدید گواهی الکترونیکی

 

 

  گواهی الکترونیکی

 

سندی است که:

توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضاء شده است.

بر اساس تائید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.

حاوی یکسری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.

مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.

دارای مدت اعتبار مشخص و محدود است.

 

 فعالیتهای دیگر:

آموزش مفاهیم گواهی الکترونیکی