کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 15 تير 1401

گزارش عملکرد دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1389

گزارش عملکرد دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1389

 گزارش عملکرد دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران در سال گذشته اعلام شد.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران طی سال گذشته مطابق روال سالهای قبل به بازرسی از دفاتر اسناد رسمی پرداخته است. آمار عملکرد دفتر نظارت و بازرسی کانون در سال گذشته (1389) به این شرح است:

 

236 مورد بازرسی کلی دفاتر اسناد رسمی، 72  مورد بازرسی موردی و 49 مورد بازرسی اجمالی از دفاتر صورت گرفته که در کل مجموع اسناد بازرسی شده در کل دفاتر اسناد رسمی به تعداد 482/660 سند می رسد.

 

همچنین وصول حقوق دولتی و 10درصد حق التحریر کانون در دفاتر اسناد رسمی مورد بازرسی قرار گرفته است. 40 دفتر اسناد رسمی مورد بازرسی قرار گرفته و منتج به تعقیب انتظامی شده است، تعداد شکایتهای رسیدگی شده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادسراها و مراجع قضایی 140 مورد بوده و 1627 مورد مکاتبات این دفتر در رابطه با ارسال گزارشهای بازرسی کلی،موردی و یا سایر موارد مطروحه به سازمان ثبت، ثبت استان و یا سایر ادارات و مراجع ذی ربط، و مکاتبات انجام شده با هیأت مدیره و سایر قسمتهای داخلی کانون بوده است.

 

186 مورد بازرسی صـرفاً درخصـوص رسـیدگی به 10 درصـد سـهم کانـون از حق التحریر دفاتر انجام گرفته و 49 مورد دفتر اسنادرسمی در سایر جوامع مورد بازرسی اجمالی قرار گرفته اند.