کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

تاسیس پژوهشکده؛ ضرورت حوزه سردفتری

تاسیس پژوهشکده؛ ضرورت حوزه سردفتری

تاسیس پژوهشکده؛ ضرورت حوزه سردفتری
در ادامه سلسله جلسات تاسیس پژوهشکده کانون سردفتران و دفتر یاران و در راستای تهیه پیش نویس اساس نامه آن، در ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۹ آذر ماه جاری جلسه ای با حضور تعداد ی از اعضای کارگروه مربوطه تشکیل و مواد اساس نامه مزبور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

تاریخ ارسال خبر: 
1400/09/17