کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

سیدمجید حبیبی به عنوان رییس دومین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه انتخاب شد

سیدمجید حبیبی به عنوان رییس دومین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه انتخاب شد

سیدمجید حبیبی به عنوان رییس دومین دوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه انتخاب شد

پس از برگزاری انتخابات استان، مطابق ماده ۶۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، اولین جلسه هیات مدیره دور دوم کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه جهت تعیین سمتهای مصرح در قانون مذکور تشکیل و اعضای هیات مدیره به این شرح انتخاب و تعیین شدند:
 سیدمجید حبیبی به سمت رییس
فرخزاد رهنما به سمت نایب رییس
امیرحسین عبدپور به سمت خزانه دار
حمید فتاحی به سمت دبیر

 سیدایرج خاموشی، حمید فتاحی، امیرحسین عبدپور، فرخزاد رهنما و سیدمجید حبیبی به عنوان اعضای اصلی و داریوش مرادی و یزدان قاضی به عنوان اعضای علی البدل سردفتر و حمیدرضا فتحی و روناک مولویان به عنوان اعضای اصلی دفتریار و مسعود کوهگرد عضو علی البدل دفتریار انتخاب شدند.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/10/04