کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

آگهی انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان تهران

آگهی انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان تهران

آگهی انتخابات هفتمین دوره هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان تهران

تاریخ ارسال خبر: 
1401/02/20
پیوست (فايل ضميمه)اندازه
3a1fbed7-9324-41ee-b96f-43424789f231.jpg136.11 کیلوبایت
d140caf4-d07d-40cd-81c3-6d8326509d6e.jpg259.1 کیلوبایت
5ecf5874-13ca-4c48-995d-f80c669203b5.jpg201.13 کیلوبایت