کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 06 فروردين 1402

هیئت مدیره

دفتر هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

  

دفتر هیات مدیره کانون سردفتران یکی از واحدهایی است که مراجعان بسیاری در طول روز با این واحد به صورت حضوری یا تلفنی ارتباط برقرار می کنند. از جمله اقدامات و اموری که در دفتر هیات مدیره کانون انجام می شود، می توان به این موارد اشاره کرد:

 

  • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با ریاست یا اعضای هیات مدیره کانون و تعیین ساعات ملاقات برای آن ها

 

  • گزارش مطالب مهم روزانه اعم از اداری، مالی و سایر امور ارجاع شده

 

  • ابلاغ دستورات و مصوبات هبات مدیره به اشخاص، واحدها و جوامع

 

  • راهنمایی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است

 

  • تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی

 

  • آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی ریاست و سایر اعضای هیات مدیره

 

  • تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر هیات مدیره تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه

 

  • ثبت، ضبط و نگهداری مصوبات هیات مدیره و ارایه آن به ریاست هیات مدیره و پی گیری آن ها در واحدهای سازمانی کانون