کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

راهنمای اطلاعات شخصی

چنانچه تغييري در اطلاعات عمومي شما به وجود آمد ، برروي لينك "اطلاعات شخصي" كليك كرده ، درصفحه نمايش داده شده (شكل 1) با زدن كليد "ويرايش اطلاعات"‌ تغييرات را اعمال نمائيد.

(شكل 1)

 

با زدن دكمه "ويرايش اطلاعات"‌صفحه زير( شكل 2) باز شده ، ميتوانيد كليه اطلاعات وارد شده بغيرازاطلاعات سجلي را اصلاح نمائيد. درصورتيكه اطلاعات سجلي كاربر نياز به اصلاح داشته باشد ، ميبايست از طريق صندوق پستي وباارسال نامه جديد به مديرسيستم ، موارد ي كه نياز به اصلاح داشته را گزارش داده تا در اسرع وقت ويرايش گردند.

(شكل 2)

 

 **********************************

"ارسال مدارك (سردفتر / دفتريار) "

 

جهت ثبت و ارسال مدارك خود ( سردفتر ويا دفتريار) به كانون ، بايستي برروي كليد  "ارسال مدارك (سردفتر/دفتريار) " كه درزير (شكل 3) نمايش داده شده كليك كرده و پس ازبازشدن صفحه مدارك (شكل 4) با زدن كليد "ويرايش اطلاعات" وارد صفحه ثبت مدارك (شكل 5) شده ، درمقابل هركادر كه براي شما مشخص شده ، فايل مربوطه را به شرح زيرانتخاب نمائيد:

(شكل 3)

 

(شكل 4)

 

همانطور كه در شكل زير(شكل 5)  مشاهده ميكنيد، براي ثبت هرمدرك بايستي با زدن دكمه " Choose File" فايل مدرك خود را كه قبلا اسكن نموده و در سيستم خود ذخيره نموديد انتخاب كرده، بعد ازاينكه كليه مدارك قيد شده را انتخاب كرده ونام فايل شما نمايش داده شد ،  دكمه "ارسال" را جهت ارسال و ذخيره آنها كليك نمائيد.

توجه داشته باشيد كه حجم فايل انتخابي شما نبايد بيشتر از 600 كيلوبايت بوده و همچنين فايل هاي اسكن شده نيز بايد با پسوندهاي مجاز و تعريف شده در پرتال يعني png - gif - jpg - jpeg باشند، درغير اينصورت هنگام ارسال مدارك، پرتال اجازه ذخيره آنها را به شما نخواهد داد.

 

(شكل 5)

 

 **********************************

"ثبت اطلاعات منسوبين" 

 جهت تكميل اطلاعات افراد تحت تكفل خود ميبايستي برروي لينك "اطلاعات منسوبين" كه درزير مشخص است (شكل 6) كليك كرده ، پس از بازشدن صفحه منسوبين (شكل 7) ، برروي دكمه "ويرايش اطلاعات" كليك نموده ، سپس صفحه اي كه در (شكل 8)‌ مشاهده ميكنيد ظاهر خواهد شد:

(شكل 6)

 

(شكل 7)

 

همانطور كه در صفحه زير (شكل 8) مشاهده ميكنيد، درصورتيكه افراد تحت تكفلي نداريد بايستي از قسمت 1 كه در شكل زير مشخص شده تيك گزينه "بنده افراد منسوب ندارم" را زده و سپس دكمه "ارسال" از قسمت 4 را جهت ذخيره تغييرات كليك نمائيد.

 اگر افراد تحت تكفلي (طبق قوانين قيد شده در تبصره زير) داريد كادرهاي مربوط به ايشان را كه در قسمت 2 مشخص شده تكميل نمائيد. براي افزودن اطلاعات بيش ازيك نفر، لازم است تا دكمه "افزودن موارد بيشتر" را زده و و اطلاعات را ثبت نمائيد.

بعداز وارد كردن كليه اطلاعات جهت ثبت و ذخيره آنها دكمه "ارسال" در قسمت 4 را كليك كنيد.

(شكل 8)