کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

اطلاعیه کانون درمورد ارسال تصاویر وکالتنامه ها به سازمان امورمالیاتی

اطلاعیه کانون درمورد ارسال تصاوير وكالتنامه ها به سازمان امورمالياتي

 

در پی سوالات متعدد همکاران در خصوص تکلیف  موضوع تبصره 3 الحاقی به ماده 187 قانون مالیات های مستقم  (ارسال نسخه ای  از وکالتنامه های تنظیمی به مرجع مالیاتی) پس از بحث و بررسی در کمیسیون تخصصی مراتب ذیل به اطلاع همکاران می رسد :
1 – تا تعیین مرجع مالیاتی بجز مرجع موضوع تبصره 3 الحاقی، ارسال تصویری از وکالتنامه های انتقال با شرط عدم عزل به سازمان امور مالیاتی کفایت می کند  و در صورت فقد هر یک از موارد «انتقال  اموال» یا «بلاعزل بودن وکالت» ارسال آن ضرورتی ندارد .
2 – ارسال وکالتنامه های مربوط به انتقال خودرو بلحاظ پرداخت مالیات نقل و انتقال به هنگام تنظیم سند، در اجرای ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوعاً منتفی است .
3‏- مطابق تبصره 1 بخشنامه موسوم به تعرفه حق التحریر پرداخت هزینه پست با المناصفه به عهده طرفین است مگر این که بصورت  دیگری توافق شده باشد .
ارسال نسخه ای از وکالتنامه های متعدد  مشروط به عدم انقضاء یکماه از تاریخ تنظیم آن ها بصورت جمعی بلامانع می باشد.