کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 مهر 1401

ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست !

به پيوست نامه با موضوع "ضرورتی به نگهداری کپی نسخه امضاء شده از برگ مورد گواهی امضاء نیست ! " بشماره 96/250940 مورخ 1396/12/09 جهت اطلاع تقديم مي گردد.

پیوست (فايل ضميمه)اندازه
دریافت بخشنامه فوق130.31 کیلوبایت