کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 16 آذر 1400

همایش ملی کاداستر و مدیریت زمین با رویکرد دولت الکترونیک