کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 18 مرداد 1401

اقرارنامه‌های رسمی زوجیت .../نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه شماره 1

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
شماره (1)
پرسش و پاسخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضائیه در خصوص کفایت اقرارنامههای رسمی زوجیت برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان مشروط بر اینکه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مندرج در صفحه 4 روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28/12/1387 جهت آگاهی و بهرهبرداری، عیناً به شرح زیر است؛
اقرارنامههای رسمی زوجیت که در دفتر اسناد تنظیم میشود، برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان کافی است
سؤال ـ برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان آیا ثبت همان ازدواج در دفتر ازدواج هم لازم است یا اقرارنامههای رسمی زوجیت که در دفتر اسناد رسمی تنظیم میشود کفایت میکند؟
نظریه شماره 8467/7 ـ 19/12/1386
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوهقضائیه
علیالاصول اقرارنامههای رسمی زوجیت که در اجرای ماده 32 قانون ثبت احوال1 مصوب 1355 با اصلاحات بعدی با مراجعه و توافق زوجین واجد شرایط قانونی در دفتر اسناد تنظیم میشود، شامل زمان و مکان وقوع عقد نکاح و شرایط ضمن عقد و مهریه و میزان و نحوه پرداخت آن و اینکه مرد همسر دیگری ندارد، میباشد به استناد چنین اقرارنامه رسمی، مراتب ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان ثبت میشود و موضوع ثبت همان ازدواج با وصف مذکور به شرح بالا، در دفتر ازدواج منتفی است.


1 . ماده 32 قانون ثبت احوال: «طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامههای رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد.
ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر در اسناد سجلی زن و شوهر ثبت خواهد شد.
1 ـ ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج.
2 ـ در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هیجده سال تمام کمتر نباشد.
3 ـ گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامههای زوجین به این که در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید ازدواج دیگری نمیباشند.
تبصره ـ نمایندگان ثبت احوال مکلفند پس از ثبت واقع رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند».