کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 29 دى 1400

ماهنامه شماره 92 - اردیبهشت 1388 (ویژه مالکیت زمانی)

مجله خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی
سال پنجاه و یکم، دوره دوم، ماهنامه شماره 92 (ویژه مالکیت زمانی)
اردیبهشت ماه 1388

 


فهرست

 

نشانه های اختصاری
ج. = جلدچ. = چاپس.= سطر
ش. = شمارهص. = صفحهن. = ناشر
صص. = صفحاتبی.تا. = تاریخ نشر مشخص نیستبی.جا. = محل نشر مشخص نیست
همان. = به همان منبع قبلی رجوع کنیدر.ک. = رجوع کنید بهن.ک. = نگاه کنید به
هـ . ش. = هجری شمسیهـ .ق.= هجری قمریم. = میلادی

 

(ص) = صلی ا... علیه و آله(ع) = علیه السلام(س) = سلام ا... علیها
(ره) = رحمڑ ا... علیه(رض) = رضوان ا... تعالی علیه 

 

ق. = قانونق.ا. = قانون اساسی
ق. ک. = قانون کارر.ر. = روزنامه رسمی
ق. ت. = قانون تجارتق.چ. = قانون صدور چک
ق.ث.ا. = قانون ثبت احوالق.ا.ح. = قانون امور حسبی
ق.ز.ش. = قانون زمین شهریق.م.م. = قانون مسؤولیت مدنی
ق.م.ا. = قانون مجازات اسلامیق.م.ع. = قانون مجازات عمومی
ق.ح.خ. = قانون حمایت خانوادهق.ث.ش. = قانون ثبت شرکت ها
ق.ت.آ. = قانون تملک آپارتمان هاق.ث . = قانون ثبت اسناد و املاک
ق.ت.ا. = قانون تجارت الکترونیکیا.ح.ب .= اعلامیه جهانی حقوق بشر
ق.آ.د.م. = قانون آیین دادرسی مدنیق.آ. د. ک.= قانون آیین دادرسی کیفری
ق.ث.ع.ا. = قانون ثبت علائم واختراعاتق.ر.م.م. = قانون روابط موجر و مستأجر
ق.ن.ا.م. = قانون نحوة اجرای محکومیت های مالیق.ح.ح. = قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

 


 

ق.د.ا.ر.ک. = قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
ق.ت.ت. ا. = قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
آ.ق.ث. ا. = آیین نامه قانون ثبت املاک
آ.ا.ق.ت.آ. = آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها
ق. آ.د.ا. م. = قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق.آ.د.ا.ک. = قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.ر.ت.ا. = قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی
آ.ا.م.ا.ر. = آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی