کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

آزمون کتبی پایان دوره کلاسهای کارآموزی متقاضیان سردفتری ماده 69 دوره بهمن برگزار شد

آزمون کتبی پایان دوره کلاسهای کارآموزی متقاضیان سردفتری ماده 69 دوره بهمن برگزار شد

آزمون کتبی پایان دوره کلاسهای کارآموزی متقاضیان سردفتری ماده 69 دوره بهمن برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، آزمون کتبی پایان دوره کلاسهای کار آموزی متقاضیان سردفتری ماده 69قانون دفاتر اسناد رسمی دوره بهمن ماه95 از سوی دفتر آموزش وپژوهش کانون در محل مرکز آموزش عالی علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.

 

براساس ماه 69 قانون دفاتر اسناد رسمي، «سردفتر شاغل كه بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كند. قدرت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیراین مورد باید معرفی مذكور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی كه حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می‌تواند مجتمعاً به ترتیب شخص واجد صلاحیت را معرفی كنند در صورتی‌كه سردفتر یا وراث او در مهلت‌های مذكور شخص واجد صلاحیت معرفی نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می‌توانند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون بشخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید».

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
95/11/07