کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 06 فروردين 1402

دفتر ثبت نام امضای الکترونیک

دفتر ثبت نام گواهی امضای الکترونیکی کانون سردفتران و دفتریاران

 

فعالیت های این دفتر از جمله دریافت درخواست گواهی الکترونیکی، تایید و احراز هویت، ارسال درخواست به مرکز صدورگواهی الکترونیکی، دریافت و تحویل گواهی الکترونیکی به صاحب امضاء و دریافت و بررسی درخواستهای ابطال یا تمدید گواهی الکترونیکی است.  

 

همکاران سردفتر و متقاضی دریافت گواهی دیجیتال برای ارایه درخواست و تحویل مدارک می توانند به دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی (R.A) مراجعه کنند.

   

گفتنی است گواهی الکترونیکی سندی است که توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضاء شده، بر اساس تایید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته، حاوی برخی اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است، مورد استفاده آن در گواهی قید شده است و دارای مدت اعتبار مشخص و محدود است.