کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 29 ارديبهشت 1401

فرصت دو ماهه برای دفتریاران جهت استفاده از بیمه بیکاری

فرصت دو ماهه برای دفتریاران جهت استفاده از بیمه بیکاری

به دنبال طرح نامه امور مالی  کانون در رابطه با بیمه بیکاری دفتریاران در آیین نامه جدید در هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز، مقرر شد تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳ تمدید و به دفتریارانی که تا کنون اعلام بیکاری ننموده اند مهلت داده شود تا مدارک لازم به جهت برقراری بیمه به امور مالی ارائه شود.

به اطلاع همکاران محترم می رساند؛

بر اساس تبصره ماده ۹۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ ریاست قوه قضاییه، دفتریاران مشمول کمک هزینه معاش هستند به شرط آنکه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ آغاز بیکاری تقاضای خود را به کانون تسلیم نمایند، می‌توانند از کمک هزینه مذکور با توجه به سابقه اشتغال از محل حساب بیمه بهره‌مند شوند.


با توجه به برخی مکاتبات واصل شده به امور مالی کانون که خارج از بازه زمانی و فرجه قانونی آن، برقراری کمک هزینه مذکور تقاضا شده است و همچنین با توجه به قطعیت اجرای آیین‌نامه در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه سال جاری، با مصوبه هیات مدیره مقرر شد:

به دفتریارانی که درموضوع تبصره ماده ۹۰ قبل از قطعیت آیین‌نامه به هر دلیل بیکار شده‌اند اما تقاضای برقراری حقوق به کانون ارسال ننموده‌اند، از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به مدت دو ماه( تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳) فرصت داده شود تقاضای خود را به کانون ارسال نمایند تا امور مالی کانون در خصوص افراد ذینفع، اقدام به برقراری کمک هزینه معاش ایام بیکاری نمایند.

تاریخ ارسال خبر: 
1400/04/07