کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 07 خرداد 1401

نحوه تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش صدور اجراییه قرارداد بانکی در قسمت راهنمای سامانه ثبت الکترونیک اسناد

نحوه تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش صدور اجراییه قرارداد بانکی در قسمت راهنمای سامانه ثبت الکترونیک اسناد

نحوه تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش صدور اجراییه قرارداد بانکی در قسمت راهنمای سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای جلوگیری از صدور اجراییه های اصلاحی و عودت تقاضانامه ها از سوی دوایر اجرا

 

پیوست (فايل ضميمه)اندازه
1__1637564723599.jpg288.68 کیلوبایت
2__1637564729748.jpg227.21 کیلوبایت
3__1637564734490.jpg532.23 کیلوبایت
4__1637564740996.jpg269.67 کیلوبایت
5__1637564748159.jpg165.94 کیلوبایت
6__1637564754633.jpg530.16 کیلوبایت
7__1637564760595.jpg182.15 کیلوبایت