کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 29 دى 1400

ماهنامه شماره 106 - تیر 1389

ماهنامه خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی
سال پنجاه و دوم، دوره دوم، شماره 106
تیر ماه 1389

 


 

فهرست
مقالات

 

اخبار، قوانین، مقررات، آراء، نظریه های مشورتی و گزارش ها
خبر
181 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلف اند حق الثبت و حق التحریر را بر مبنای مبلغ مندرج در سند دریافت نمایند.
182 ـ حق التحریر به مبنای مبلغ مندرج در سند «بهای وثیقه» دریافت خواهند شد.
183 ـ در مورد اراضی داخل محدوده شهری نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نمی باشد.
184 ـ در خصوص اراضی فاقد کاربری مسکونی تکلیف به اخذ گواهی از شهرداری یا دهیاری یا سازمان زمین شهری نمی باشد.
185 ـ وصول حق التحریر موضوع تبصره بند 5 بخشنامه 14849/3/1 ـ 16/3/85 در مورد تعداد متعاملین اسناد غیرمالی اعم از وکالت و اقرار و تعهد و غیره هم تسری می یابد.
186 ـ تنظیم وصیت نامه زائد بر ثلث از طرف سردفتر بلامانع است.
187 ـ به غیر از متعاملین یا اشخاص ذی نفع در صورتی پاسخ استعلام داده می شود که از محکمه یا مناطق ثبتی معرفی نامه برای اخذ آن داشته باشند.
188 ـ تعرفه حق التحریر شامل هر تعداد برگ های اجرایی است اعم از آنکه به صورت دست نویس یا فتوکپی یا زیراکس یا پرینت رایانه باشد.
189 ـ چنانچه عدم بازداشت ملک از طرف اداره ثبت در پاسخ استعلام دفترخانه: اعم از آنکه در فرم مخصوص یا غیر آن استعلام شده باشد بلامانع می باشد.
190 ـ تنظیم سند انتقال قطعی خودرو براساس وکالتنامه ای که مالیات نقل و انتقال آن وصول شده باشد منوط به وصول آن می باشد.
191 ـ تنظیم تقسیم نامه مشمول قانون خدمت وظیفه نیست.
192 ـ موضوع گردش ثبتی در فرم چاپی استعلام های ثبتی با درج شماره چاپی سند مالکیت و قید کلمه المثنی نیازی به استعلام جداگانه نمی باشد.
193 ـ تنظیم سند صلح حقوق و انتقال حقوق مزبور توسط مستأجر به شهرداری و یا نهاد دولتی تملک کننده بلامانع بوده و نیازی به حضور و اعلام رضایت مالک نخواهد بود.
194 ـ قبل از اخذ گواهی نامه واریز مالیات بر ارث تنظیم سند انتقال موجه نمی باشد.
195 ـ صدور پاسخ استعلام ظهور در تأیید مطابقت مندرجات ثبت دفتر املاک با سند مالکیت دارد مگر آنکه به عدم مطابقت تصریح شده باشد.
196 ـ نظر به اینکه مرجع قضایی ذی صلاح وقوع انتقال ملک یا مالی را در زمان حیات متوفی احراز نموده سردفتر تکلیفی به اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث ندارد.
197 ـ درج تاریخ ورود به دفتر در اسناد تنظیمی ضرورت ندارد.
198 ـ چنانچه مدارک و مستندات ابرازی نشان دهنده محل و موقعیت قطعه زمین مورد معامله باشد نیاز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی نیست.
199 ـ رعایت مدت اعتبار مندرج در گواهی دارایی و تأمین اجتماعی الزامی است.
200 ـ وسیله های نقلیه کشاورزی از شمول ارائه بیمه نامه شخص ثالث خروج موضوعی دارد.
201 ـ خودروهای فرسوده و اسقاطی و مسروقه مشمول ارائه بیمه نامه شخص ثالث نمی باشند.
نظریه های مشورتی
  • نظریه های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران (بخش نهم)
    محمد عظیمیان، رضا تاجگر

 

ترجمه خلاصه مطالب ماهنامه