همایش روز دفاتراسناد رسمی در استان خوزستان برگزار شد