برگزاری همایش بزرگداشت روزدفاتر اسناد رسمی در استان بوشهر