اطلاعیه شماره 2 در رابطه با بیمه خدمات درمانی سردفتران و دفتریاران شهرستان ها