در گفتگو با مهر عنوان شد: ثبت امضای الکترونیکی با 25 هزار تومان