گزارش عملکرد دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1389