آغاز عملیات سرکشی دوره ای به کارتخوان دفاتر اسناد رسمی