تیم فوتبال کانون با یک گل راهور تهران بزرگ را مغلوب کرد