پیام تسلیت دبیرخانه شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور